اثربخشی امیددرمانی به شیوه گروهی بر تاب آوری

0

اثربخشی امیددرمانی به شیوه گروهی بر تاب آوری و شادکامی دانش آموزان دخترهدف این پژوهش اثربخشی امیددرمانی به شیوه گروهی بر تاب آوری و شادکامی دانش آموزان دختر بود.

این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل برابر اجرا شد.

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان دختر در مقطع دبیرستان شهرستان قوچان که مشغول به تحصیل در سال ۱۳۹۲-۹۳ ارجاع داده شده اند، تشکیل می دهد.

به منظور انتخاب نمونه از ۲۱ دبیرستان دخترانه موجود در شهرستان قوچان یک دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شد و از کسانی که مایل به شرکت در این طرح پژوهشی بودند دعوت به همکاری شد تا در این طرح پژوهشی ثبت نام نمایند.

در نهایت تعداد ۴۵ نفر در دو گروه آزمایشی (هر گروه ۱۵ نفر) و ۱ گروه کنترل (به تعداد ۱۵ نفر) مورد بررسی قرار گرفتند.

سپس جلسات آموزشی برای افراد گروه آزمایش به صورت گروهی ۸ جلسه یک ساعته بر طبق پروتکل اسنایدر (۲۰۰۲) اجرا گردید و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند.

ابزار اندازه گیری پژوهش، پرسشنامه کونور و دیویدسون (۲۰۰۳) و پرسشنامه شادکامی آکسفورد در گروه آزمایش اجرا گردید

. برای تجزیه تحلیل داده های جمع آوری شده علاوه بر آمار توصیفی از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا) استفاده گردید.

 

نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که تفاوت نمره های پیش آزمون- پس آزمون دو گروه برای متغیر تاب آوری و شادکامی دانش آموزان دختر معنادار است.

این مطالعه نشان می دهد که امیددرمانی به شیوه گروهی بر تاب آوری و شادکامی دانش آموزان دختر اثربخش بوده و می تواند به عنوان یک مداخله روانشناختی در کنار سایر مداخلات مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

 

اثربخشی امیددرمانی به شیوه گروهی بر تاب آوری و شادکامی دانش آموزان دختر

 

 

اثربخشی امیددرمانی به شیوه گروهی بر تاب آوری و شادکامی دانش آموزان دختر
خانه تاب آوری و امید

بنا بر همین گزارش از خانه تاب آوری امید درمانی یک رویکرد نوین در روانشناسی و روان درمانی است که هدف آن افزایش سطح رضایت از زندگی در افراد است. این رویکرد با القا امید، بهبود روند درمانی را تسریع می‌دهد و با شرح خاطرات ناامید کننده، فرد را از دست بیماری نجات میدهد و فشارها و تنش‌های روانی را کاهش می‌دهد. امید درمانی با مفاهیمی مانند برنامه‌ریزی، هدفگذاری، و امید، میزان رضایت از زندگی را افزایش می‌دهد و اعتماد به نفس و عزت نفس را تقویت می‌کند. این رویکرد جدید در علم روانشناسی به انسان‌ها آموزش می‌دهد که مسئولیت پذیر باشند و خودشان را بهبود دهند.

برای افزایش امید درمانی، می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد که شامل موارد زیر می‌شود:

  1. القا امید: این مرحله شامل القا و تقویت امید در فرد است که باعث افزایش رضایت از زندگی و اعتماد به نفس می‌شود
  2. برنامه‌ریزی و هدفگذاری: برنامه‌ریزی دقیق برای دستیابی به اهداف و هدفگذاری واضح برای زندگی، فرد را به سمت امید و پیشرفت هدایت می‌کند
  3. تسهیل در تغییر: فرآیندهای تسهیل در تغییر و بهبود، فرد را در مسیر بهبود و پذیرش تغییرات همراه با امید قرار می‌دهد.
  4. حضور در جلسات درمانی: شرکت فعال در جلسات درمانی و پایبندی به تمارین و تکالیف مشاور، نقش مهمی در افزایش امید درمانی دارد

با استفاده از این روش‌ها، فرد می‌تواند امید خود را تقویت کرده و بهبود چشمگیری در زندگی خود را تجربه کند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × پنج =