اثر بخشی آموزش گروهی بر تاب آوری دانش آموزان دختر

0

اثر بخشی آموزش گروهی آگاهی افزایی از سندرم پیش از قاعدگی” بر تاب آوری در برابر استرس و کیفیت زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی

سندرم پیش از قاعدگی می ‌ تواند بر کیفیت زندگی و تاب ‌ آوری در برابر استرس نوجوانان تأثیر گذارد .

لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی آگاهی افزایی از سندرم پیش از قاعدگی بر تاب ‌ آوری در برابر استرس و کیفیت زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی انجام شد .

روش کار : این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش ‌ آزمون – پس ‌ آزمون دو گروهی بود .

دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستانهای تهران در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۹۳ با نمونه ‌ گیری خوشه ‌ ای از مناطق ۲۰ گانه آموزش و پرورش، دو دبیرستان و از هر دبیرستان یک کلاس انتخاب شدند .

به ‌ طور تصادفی، از یک کلاس ۱۵ نفر به گروه کنترل و از کلاس دیگر ۱۵ نفر به گروه آزمون اختصاص یافتند .

مداخله طی ۱۰ جلسه صورت گرفت . داده ‌ ها در ابتدا و دوماه پس از پایان جلسات گردآوری شد . ابزار پژوهش، مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه تشخیصی اختلال پیش از قاعدگی، مقیاس تاب ‌ آوری ( Connor-Davidson resilience scale ) ، پرسشنامه زمینه ‌ یابی سلامت فرم کوتاه ( SF-36 ) بود . تحلیل داده ‌ ها با آزمون تی، تی – زوجی و من – ویتنی با اطمینان ۹۵% توسط نرم ‌ افزار SPSS/16 انجام شد .

 

یافته ­ ها : مشخصات فردی دو گروه کنترل و آزمون تفاوت معنی ‌ داری نداشت (۰۵/۰ > P ). در بدو ورود، میانگین نمرات اختلال پیش از قاعدگی، مقیاس تاب ‌ آوری و کیفیت زندگی دو گروه مشابه بودند (۰۵/۰ > P ). اما در مرحله دوم اندازه ‌ گیری، تنها در گروه آزمون، ارتقای واضحی در میانگین نمرات اختلال پیش از قاعدگی (۰۰۱/۰> P ) ، تاب ‌ آوری (۰۱/۰> P ) ، و کیفیت زندگی (۰۱/۰> P ) دیده شد .

 

نتیجه نهایی :اثر بخشی آموزش گروهی آگاهی افزایی از سندرم پیش از قاعدگی” بر تاب آوری در برابر استرس و کیفیت زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی را تایید میکند  آموزش می ‌ تواند سبب بهبود نشانگان اختلال پیش از قاعدگی، تاب ‌ آوری در برابر استرس و کیفیت زندگی نوجوانان شود .

 

آگاهی افزایی ازسندرم پیش از قاعدگی

اثر بخشی آموزش گروهی آگاهی افزایی از سندرم پیش از قاعدگی" بر تاب آوری در برابر استرس و کیفیت زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.