اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

ارتباط بین سرسختی، تاب آوری و فرسودگی شغلی در بین بهورزان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران

سندرم فرسودگی شغلی خطرناکترین عامل تهدیدکننده سلامت شاغلین حرف بهداشتی درمانی است

سندرم فرسودگی شغلی خطرناکترین عامل تهدیدکننده سلامت شاغلین حرف بهداشتی درمانی است

سرسختی بعنوان یک ویژگی شخصیتی، نحوه مقابله با استرس زاها را در افراد تعدیل می کند تاب آوری نیز در مورد کسانی به کار می رود که در معرض خطر قرار می گیرند ولی دچار اختلال نمی شوند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی، سرسختی و تاب آوری در بین بهورزان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران بود.

 

روش پژوهش: مطالعه حاضر از نوع تحلیلی- همبستگی است که در بین ۹۰ بهورز شهرستان کامیاران انجام شد.

داده ها از طریق پرسشنامه های سرسختی روانشناختی کوباسا، پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (CD-RIS)و فرسودگی شغلی مسلش استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

یافته ها: نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تاب آوری و سرسختی رابطه مستقیمی وجود دارد (۴۰۹/۰=r). بین تاب-آوری و تحلیل عاطفی رابطه معکوس معناداری وجود دارد (۳۸۴/۰-=r). بین تاب آوری و مسخ شخصیت رابطه معکوس و معناداری وجود دارد (۳۷۲/۰-=r). بین سرسختی وتحلیل عاطفی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد (۳۴۲/۰-=r). بین سرسختی و مسخ شخصیت رابطه معکوس معناداری وجود دارد (۴۳۵/۰-=r). بین تاب آوری و سرسختی با فقدان موفقیت فردی رابطه معناداری وجود ندارد ( p>0/057 ./ . =r).

نتیجه گیری: تاب آوری و سرسختی پیش بینی کننده فرسودگی شغلی بهورزان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران بودند.

 

ارتباط بین سرسختی، تاب آوری و فرسودگی شغلی

در بین بهورزان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران

 

hardiness burnout awa home of resiliency kermanshah 1398 3332 df s

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

یادداشت

مقالات تاب آوری

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »