بررسي رابطه بين سبک هاي دلبستگي و ميزان تاب آوري همسران جانبازان

تاب ‌آوري که سازگاري مثبت در واکنش به شرايط ناگوار است و سبک ‌هاي دلبستگي که شيوه تمايل افراد به برقراري نوعي رابطه نزديک با افرادي معين و داشتن احساس امنيت بيشتر است، جايگاه ويژه ‌اي در حوزه خانواده و بهداشت رواني به خود اختصاص داده ‌است. بررسي رابطه بين سبک ‌هاي دلبستگي و تاب ‌آوري در همسران جانبازان که فشارهاي ويژه ‌اي را متحمل مي ‌شوند حايز اهميت است.
هدف: با توجه به وجود فشارها و استرس ‌هاي موجود در خانواده ‌هاي جانبازان، هدف از اين پژوهش تعيين رابطه بين سبک ‌هاي دلبستگي و تاب ‌آوري همسران جانبازان مي ‌باشد.
مواد و روش ‌ها: روش پژوهش از نوع همبستگي است. نمونه پژوهش ۶۰ نفر از همسران جانباز شهر شيراز است که به شيوه تصادفي منظم انتخاب شده ‌اند. براي جمع ‌آوري داده ‌ها از پرسشنامه ‌هاي تاب ‌آوري CD-RIS، سبک‌ هاي دلبستگي بزرگسالان RAAS و مشخصات دموگرافيکي استفاده‌ شد.
يافته ‌ها: براي تجزيه و تحليل داده‌ ها از ضريب همبستگي استفاده ‌شد. نتايج تحليل نشان‌ داد که بين سبک دلبستگي ايمن و ميزان تاب ‌آوري رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (p<0.0001). بين دلبستگي ناايمن اجتنابي و ميزان تاب ‌آوري رابطه منفي و معنادار وجود دارد (p<0.001) و بين دلبستگي ناايمن اضطرابي و ميزان تاب ‌آوري رابطه معنادار وجود ندارد (p<0.28).
بحث و نتيجه‌ گيري: بر اساس يافته‌ هاي اين پژوهش مي ‌توان نتيجه گرفت که سبک دلبستگي ايمن پيش ‌بيني‌ کننده ميزان تاب ‌آوري همسران جانبازان است و افرادي که داراي اين سبک مي ‌باشند از ميزان تاب ‌آوري بيشتري برخوردارند. همسراني که داراي سبک دلبستگي ناايمن اجتنابي هستند از ميزان تاب ‌آوري کمتري برخوردارند و داشتن سبک دلبستگي ناايمن اضطرابي تاثيري بر ميزان تاب ‌آوري ندارد.

 

بررسي رابطه بين سبک هاي دلبستگي و ميزان تاب آوري همسران جانبازان

socila resilience iran

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.