بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب آوری و خردمندی

0

بررسی اثربخشی آموزش تلفیقی چشم انداز زمان و ذهن آگاهی بر تاب آوری و خردمندی دانش آموزان دختر در ابرکوه بود .

هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی آموزش تلفیقی چشم انداز زمان و ذهن آگاهی بر تاب آوری و خردمندی دانش آموزان دختر در ابرکوه بود .

پژوهش از نوع مداخله با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری (سه ماهه) همراه با گروه کنترل انجام شد.

نمونه پژوهش شامل ۳۰ نفراز دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان ابرکوه، درسال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ بود که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند.

این افراد بر اساس گمارش تصادفی در دو گروه مداخله و گروه کنترل به تعداد مساوی قرار گرفتند.

برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از مقیاس تاب آوری کانر – دیویدسون و پرسشنامه خردمندی آردلت استفاده شد.

این ابزار ابتدا برای هر دو گروه به عنوان پیش آزمون ، اجرا شدند.

سپس آموزش تلفیقی چشم انداز زمان و ذهن آگاهی به عنوان متغیر مستقل پژوهش در ۱۲جلسه ۹۰دقیقه ای برای گروه آزمایش اجراشد.

گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد

. پس از پایان آموزش، بار دیگر دو ابزار پژوهش برای هر دو گروه مداخله و کنترل ، به عنوان پس آزمون و سپس ۳ ماه بعد به عنوان پیگیری ، اجرا شد.

داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر ، تجزیه و تحلیل شد.

نتایج نشان داد که آموزش تلفیقی چشم انداز زمان و ذهن آگاهی در افزایش تاب آوری وخردمندی در دختران دانش آموز، تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 

 

بررسی اثربخشی آموزش تلفیقی چشم انداز زمان و ذهن آگاهی بر تاب آوری و خردمندی

 

 

بررسی اثربخشی آموزش تلفیقی چشم انداز زمان و ذهن آگاهی بر تاب آوری و خردمندی دانش آموزان دختر

 

بنا بر همین گزارش از خانه تاب آوری ذهن آگاهی همان حضور در لحظه لحظه حال بدون ثانیه ای را هدر دادن بر اندوه، غم و سرزنش گذشته و البته استرس و نگرانی های آینده می باشد. این که فرد بتواند در لحظه حال سپری کند و استرس آینده و البته اندوه و حسرت گذشته مانعی بر سر راه لذت لحظه حال و درک آن با تمام وجود نباشد، ذهن آگاهی فرد را نشان می دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 4 =