اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین با تاب آوری و اعتمادبنفس نوجوانان دختر و پسر

خانواده، مدرسه، رسانه ها،دوستان منبع اصلی و تاثیرگذار هر جامعه ای می باشند که خانواده اولین و بیشترین تاثیر را بر روی فرزندان دارند لذا افراد دارای تاب آوری،اعتمادبنفس بالا، سلامت روان،از خانواده هایی هستند که شیوه فرزندپروری والدین مقتدرانه هست

پژوهش حاضربه بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری(اقتداری،استبدادی و سهل گیر) با تاب آوری و اعتمادبنفس نوجوانان دختر و پسرانجام گرفت.

پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه نوجوانان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهرستان خوی در سال تحصیلی۹۲-۹۱ تشکیل می دهد که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد.

برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری دیانا بامریند، مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون، پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت استفاده شد.

داده های پژوهش با روش های آماری تحلیل رگرسیون چند متغیری، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج نشان دادکه میانگین متغیر شیوه های فرزندپروری والدین نسبت به متغیرهای تاب آوری و اعتمادبنفس بیشتر است.

همچنین ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد که بین تاب آوری و اعتمادبنفس ارتباط معناداری وجود دارد.

تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که نوع شیوه های فرزند پروری،تاب آوری و اعتمادبنفس را در دانش آموزان را پیش بینی می کند.

نتایج نشان داد که خانواده، مدرسه، رسانه ها،دوستان منبع اصلی و تاثیرگذار هر جامعه ای می باشند که خانواده اولین و بیشترین تاثیر را بر روی فرزندان دارند لذا افراد دارای تاب آوری،اعتمادبنفس بالا، سلامت روان،از خانواده هایی هستند که شیوه فرزندپروری والدین مقتدرانه هست و والدین در عین کنترل، رابطه ای گرم و صمیمی با فرزندان دارند و افراد دارای اختلالهای رفتاری، ضداجتماعی، ولگردی،رفتارهای تکانشی از خانواده هایی هستند که شیوه فرزند پروری آنها مستبدانه و سهل گیر بوده و رابطه والدین با آنها سرد و غیر صمیمی میباشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

یادداشت

مقالات تاب آوری

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »