بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین با تاب آوری

0

بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین با تاب آوری و اعتمادبنفس نوجوانان دختر و پسر

پژوهش حاضربه بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری(اقتداری،استبدادی و سهل گیر) با تاب آوری و اعتمادبنفس نوجوانان دختر و پسرانجام گرفت.

پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه نوجوانان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهرستان خوی در سال تحصیلی۹۲-۹۱ تشکیل می دهد که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد.

برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری دیانا بامریند، مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون، پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت استفاده شد.

داده های پژوهش با روش های آماری تحلیل رگرسیون چند متغیری، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج نشان دادکه میانگین متغیر شیوه های فرزندپروری والدین نسبت به متغیرهای تاب آوری و اعتمادبنفس بیشتر است.

همچنین ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد که بین تاب آوری و اعتمادبنفس ارتباط معناداری وجود دارد.

تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که نوع شیوه های فرزند پروری،تاب آوری و اعتمادبنفس را در دانش آموزان را پیش بینی می کند.

نتایج نشان داد که خانواده، مدرسه، رسانه ها،دوستان منبع اصلی و تاثیرگذار هر جامعه ای می باشند که خانواده اولین و بیشترین تاثیر را بر روی فرزندان دارند لذا افراد دارای تاب آوری،اعتمادبنفس بالا، سلامت روان،از خانواده هایی هستند که شیوه فرزندپروری والدین مقتدرانه هست و والدین در عین کنترل، رابطه ای گرم و صمیمی با فرزندان دارند و افراد دارای اختلالهای رفتاری، ضداجتماعی، ولگردی،رفتارهای تکانشی از خانواده هایی هستند که شیوه فرزند پروری آنها مستبدانه و سهل گیر بوده و رابطه والدین با آنها سرد و غیر صمیمی میباشد.

 

بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین با تاب آوری

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.