بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تاب آوری در كاركنان یگان ویژه ناجابررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تاب آوری در كاركنان یگان ویژه ناجا

هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي با تاب آوري در كاركنان يگان ويژه ناجا است. پژوهش حاضر از نوع توصيفي- همبستگي است. جامعه آماري شامل كليه كاركنان يگان ويژه شهر تهران مي باشد. نمونه مورد بررسي ۲۷۲ نفر از كاركنان يگان ويژه شهر تهران مي باشد كه به روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: ۱) پرسشنامه تاب آوري كانر و ديويد سون (CD-RISC). محمدي(۱۳۸۴) اين مقياس را براي استفاده در ايران هنجاريابي كرده است. وي اين مقياس را بر روي ۲۴۸ نفر اجرا كرد و پايايي آن با سنجش همساني دروني آلفاي كرونباخ ۸۹/. به دست آمد. ۲)پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي نئو- فرم كوتاه (NEO-FFI). ضرايب پايايي اين آزمون با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ بين ۵۶/. تا ۸۷/. به دست آمده است. داده هاي بدست آمده با استفاده از روش همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج يافته هاي پژوهش (در سطح ۰۵/ ۰) حاكي از ارتباط معنادار منفي بين روان نژندي با تاب آوري و ارتباط معنادار مثبت برون گرايي، انعطاف پذيري و مسئوليت پذيري با تاب آوري مي باشد ولي دلپذير بودن رابطه معناداري با تاب آوري ندارد. لذا پيشنهاد مي گردد مسئولان مربوطه در خصوص اخذ آزمون هاي روان شناختي قبل از استخدام علاو بر توجه به سلامت رواني به تفاوت هاي روانشناختي و فاكتورهاي روانشناختي مرتبط با كارايي سازماني اهتمام ويژه اي داشته و در تعيين رسته به تفاوت هاي افراد توجه ويژه اي گردد.

رابطة بین ویژگیهای شخصیتی با تاب آوری در کارکنان یگان ویژه ناجا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.