بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تاب آوری در کارکنان یگان ویژه ناجابررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تاب آوری در کارکنان یگان ویژه ناجا

0

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تاب آوری در کارکنان یگان ویژه ناجابررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تاب آوری در کارکنان یگان ویژه ناجا

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تاب آوری در کارکنان یگان ویژه ناجا است.

پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است.

جامعه آماری شامل کلیه کارکنان یگان ویژه شهر تهران می باشد.

نمونه مورد بررسی ۲۷۲ نفر از کارکنان یگان ویژه شهر تهران می باشد که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند.

ابزار پژوهش عبارتند از:

۱) پرسشنامه تاب آوری کانر و دیوید سون (CD-RISC). محمدی(۱۳۸۴) این مقیاس را برای استفاده در ایران هنجاریابی کرده است. وی این مقیاس را بر روی ۲۴۸ نفر اجرا کرد و پایایی آن با سنجش همسانی درونی آلفای کرونباخ ۸۹/. به دست آمد.

۲)پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو- فرم کوتاه (NEO-FFI). ضرایب پایایی این آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین ۵۶/. تا ۸۷/. به دست آمده است. داده های بدست آمده با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

نتایج یافته های پژوهش (در سطح ۰۵/ ۰) حاکی از ارتباط معنادار منفی بین روان نژندی با تاب آوری و ارتباط معنادار مثبت برون گرایی، انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری با تاب آوری می باشد ولی دلپذیر بودن رابطه معناداری با تاب آوری ندارد.

لذا پیشنهاد می گردد مسئولان مربوطه در خصوص اخذ آزمون های روان شناختی قبل از استخدام علاو بر توجه به سلامت روانی به تفاوت های روانشناختی و فاکتورهای روانشناختی مرتبط با کارایی سازمانی اهتمام ویژه ای داشته و در تعیین رسته به تفاوت های افراد توجه ویژه ای گردد.

 

 

رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با تاب آوری در کارکنان یگان ویژه ناجا

 

 

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تاب آوری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.