بررسی مقایسه‌ای تاب‌ آوری، باورهای فراهیجانی و بهزیستی روان‌شناختی در زنان بارور

0

بررسی مقایسه‌ای تاب‌ آوری، باورهای فراهیجانی و بهزیستی روان‌شناختی در زنان بارور و نابارور

با توجه به شیوع بالای مشکلات روانی ناشی از ناباروری در زنان نابارور و لزوم شناخت وضعیت روانی آن‌ها به منظور انجام مداخلاتی در جهت کمک به آن‌ها، پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای تاب آوری، باورهای فراهیجانی و بهزیستی روان‌شناختی در زنان بارور و نابارور انجام شد.

روش‌کار: جامعه‌ی آماری این پژوهش علی-مقایسه‌ای شامل تمام زنان نابارور مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان مشگین شهر در سال ۱۳۹۳ بود.

تعداد ۸۰ زن نابارور و ۸۰ زن بارور به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.

داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌های تاب‌آوری، باورهای فراهیجانی و بهزیستی روان‌شناختی جمع‌آوری و با نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره، تحلیل شدند.

 

یافته‌ها: بین زنان بارور و نابارور در متغیرهای تاب‌آوری (۰۰۱/۰P<، ۴۷/۱۰=F)، باورهای فراهیجانی (۰۳۱/۰P<، ۷۵/۴=F) و بهزیستی روان‌شناختی (۰۰۱/۰P<، ۳۱/۱۲=F) تفاوت معنی‌داری وجود دارد و در تمام این متغیرها نمرات زنان نابارور، کمتر از نمرات زنان بارور است.

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر که از سطوح پایین‌تر تاب‌آوری، باورهای فراهیجانی و بهزیستی روان‌شناختی در زنان نابارور نسبت به زنان بارور حکایت دارد، ضرورت توجه به سلامت روان زنان نابارور و انجام مداخلاتی در جهت کمک به آن‌ها بیش از پیش آشکار می‌شود.

 

 

بررسی مقایسه‌ای تاب‌ آوری، باورهای فراهیجانی و بهزیستی روان‌شناختی در زنان بارور و نابارور

 

 

بررسی مقایسه‌ای تاب‌آوری، باورهای فراهیجانی بررسی مقایسه‌ای تاب‌ آوری، باورهای فراهیجانی و بهزیستی روان‌شناختی در زنان بارور و نابارور

بنا بر همین گزارش از خانه تاب آوری فراهیجان به احساسات و شناختی اطلاق می شود که افراد در مورد عواطف خود و دیگران دارند. این شامل احساس افراد نسبت به احساسات خود می شود و لایه ثانویه ای از تجربه عاطفی ایجاد می کند.

فرا هیجانات می توانند کوتاه مدت یا بلند مدت باشند و بر ویژگی های شخصیتی، اختلالات عاطفی و روابط تأثیر بگذارند. درک و پرداختن به فرااحساسات می تواند رنج را کاهش دهد، آگاهی عاطفی را بهبود بخشد و روابط را با ترویج همدلی و ارتباط عاطفی تقویت کند.

فراهیجان عبارت است از «مجموعه ای سازمان یافته و ساختاریافته از عواطف و شناخت ها درباره عواطف، هم عواطف خود و هم عواطف دیگران».

فرا هیجان به این ایده اشاره دارد که هرگاه احساس خاصی را برانگیختیم، با احساسات بعدی نیز در رابطه با نحوه تجربه هیجان اولیه سروکار داریم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.