تاب‌آوری با رضایتمندی زندگی در زنان عادی و زندانی

عده ای معتقدند که خوشبختی را میتوان با میزان رضایتمندی از زندگی اندازه کیری کرد

0

 تاب‌آوری با رضایتمندی زندگی در زنان عادی و زندانی

پژوهش حاضر با هدف مقایسه بین تاب­ آوری و رضایتمندی زندگی در زنان عادی و زندانی انجام شده است.
روش­ کار: روش پژوهش حاضر علی مقایسه­ ای است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زنان زندانی و غیر زندانی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵ می­باشد.

۲۸۰ نفر (۱۴۰ زن زندانی و ۱۴۰ زن عادی) به روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند.

برای جمع­ آوری اطلاعات از پرسش­نامه­ های تاب آوری کانر و دیویسون (۲۰۰۳) و رضایت از زندگی داینر (۱۹۸۵) استفاده گردید.

داده ­ها از نظر توصیفی و استنباطی (همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس) و با کمک نرم افزار SPSSتحلیل شدند.

یافته­ ها: بین تحمل عاطفه منفی با رضایت از زندگی در زنان زندانی و بین زیرمقیاس کنترل و شایستگی فردی با رضایت  از زندگی در زنان عادی رابطه­ ی معنی­ داری یافت گردید (۰۵/۰P<).

یافته ­های تحلیل واریانس نشان داد که در مولفه ­ی شایستگی فردی، تحمل عاطفه منفی و پذیرش تغییر مثبت و مولفه­ ی رضایت از زندگی بین دو گروه زنان زندانی و عادی تفاوت معنی­ داری وجود دارد (۰۵/۰P<).

نتیجه­ گیری: بنا بر نتایج در مولفه­ ی شایستگی فردی، تحمل عاطفه منفی و پذیرش تغییر مثبت و مولفه ­ی رضایت از زندگی بین دو گروه زنان زندانی و عادی تفاوت معنی­ داری وجود دارد.

 

 

بررسی مقایسه‌ای بین تاب‌آوری با رضایتمندی زندگی در زنان عادی و زندانی

 

تاب‌آوری با رضایتمندی زندگی در زنان عادی و زندانی

رضایتمندی ادراک فرد از نتیجه مورد انتظار عملکرد است  جنبه ذهنی از کیفیت زندگی را نیز “رضایت از زندگی” نامیده اند رضایتمندی می تواند همه حیطه های زندگی فرد در مقطع خاصی از زمان را شامل شود عده ای معتقدند که خوشبختب را میتوان با میزان رضایتمندی از زندگی اندازه کیری کرد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.