تاب‌آوری و ناگویی هیجانی در اعتیاد زنان

0

تاب‌آوری و ناگویی هیجانی در اعتیاد زنان

باتوجه به نقش کلیدی زنان در خانواده و جامعه، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر معضل اعتیاد در این گروه اهمیت ویژه‌ای دارد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رویدادهای استرس‌زا، تاب‌آوری و ناگویی هیجانی به‌عنوان پیش‌بین‌های سوءمصرف مواد در زنان شهر تهران بود.

جامعۀ مورد بررسی عبارت بود از زنان معتاد و غیرمعتاد شهر تهران.

به این منظور تعداد ۵۱ زن مبتلا به سوءمصرف مواد و تعداد۵۱ زن سالم به شیوۀ در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های وقایع استرس‌زای زندگی، مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون و پرسشنامۀ ناگویی هیجانی تورنتو پاسخ دادند.

بررسی داده‌های به‌دست آمده با استفاده از روش تحلیل تشخیص(تمایز) نشان داد که تابع تشخیص به‌طور معناداری قادر به تمایز دو گروه زنان مبتلا به سوءمصرف مواد و زنان سالم از هم بود.

همچنین شدت رویدادهای استرس‌زای تجربه شده، میزان تاب‌آوری و سبک تفکّر برون‌مدار بهترین پیش‌بین‌های اعتیاد زنان بودند

نتایج این پژوهش نشان‌دهندۀ اهمیت این عوامل در امکان تمایزگذاری بین زنان معتاد و غیرمعتاد بوده و لذا می‌توان از این متغیرها در بحث پیشگیری از اعتیاد و درمان زنان معتاد استفاده کرد.تاب‌آوری و ناگویی هیجانی در اعتیاد زنان بعنوان پیش‌بین‌های سوءمصرف مواد در زنان موضوع مورد مطالعه این پژوهش بوده است

 

نقش تشخیصی رویدادهای استرس زا، تاب آوری و الکسی تایمیا در اعتیاد زنان

 

 

تاب‌آوری و ناگویی هیجانی در اعتیاد زنان

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 + 19 =