تاب‌آوری در افراد نخبه و عادی

تاب‌آوری از حوزه‌های نوظهور روان‌شناسی می‌باشد و در دو دهه‌ اخیر جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. با توجه به اهمیت این سازه روان‌شناختی و عدم بررسی آن در جامعه مهمی مانند نخبگان که نقش اساسی را در علم و تکنولوژی یک کشور ایفا می‌کنند، این پژوهش با هدف مطالعه تفاوت تاب‌آوری در دو گروه نخبگان و افراد عادی شکل گرفت.

مواد و روش‌ها: در پژوهش حاضر نمونه‌ای مشتمل بر ۱۶۹ نفر از نخبگان استان فارس و ۱۶۹ نفر از افراد عادی انتخاب و توسط مقیاس تاب‌آوری Connor و Davidson مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ و آزمون آماری t استفاده شد. یافته‌ها: تاب‌آوری در نخبگان با ۱۶/۴ = t در سطح معنی‌داری ۰۰۱/۰ > P به طور معنی‌داری از افراد عادی بالاتر بود.

 استنتاج: بالا بودن سطح تاب‌آوری در نخبگان را می‌توان به قدرت خلاقیت، حل مسأله، خودکارامدی، برنامه‌ریزی و هوش شناختی بالاتر آنان مرتبط دانست.

تاب آوری نخبگان و افراد عادی 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.