تاب آوری در افراد نخبه و عادی

0
تاب آوری در افراد نخبه و عادی
  موضوع اصلی این پژوهش بوده است که در استان فارس انجام شده است .

تاب‌آوری از حوزه‌های نوظهور روان‌شناسی می‌باشد و در دو دهه‌ اخیر جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است.

با توجه به اهمیت این سازه روان‌شناختی و عدم بررسی آن در جامعه مهمی مانند نخبگان که نقش اساسی را در علم و تکنولوژی یک کشور ایفا می‌کنند،

این پژوهش با هدف مطالعه تفاوت تاب‌آوری در دو گروه نخبگان و افراد عادی شکل گرفت.

مواد و روش‌ها: در پژوهش حاضر نمونه‌ای مشتمل بر ۱۶۹ نفر از نخبگان استان فارس و ۱۶۹ نفر از افراد عادی انتخاب و توسط مقیاس تاب‌آوری Connor و Davidson مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ و آزمون آماری t استفاده شد. یافته‌ها: تاب‌آوری در نخبگان با ۱۶/۴ = t در سطح معنی‌داری ۰۰۱/۰ > P به طور معنی‌داری از افراد عادی بالاتر بود.

 استنتاج:

تاب آوری در افراد نخبه و عادی

بالا بودن سطح تاب‌آوری در نخبگان را می‌توان به قدرت خلاقیت، حل مسأله، خودکارامدی، برنامه‌ریزی و هوش شناختی بالاتر آنان مرتبط دانست.

 

تاب آوری نخبگان و افراد عادی 

<yoastmark class=

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه + هجده =