مرور برچسب

تاب آوری روانشناسی

تعریف تاب آوری

برای تعریف تاب آوری چه در مفهوم و چه در عملیات بایستی به دوستون اصلی *** وجود چالش وتنش*** نتیجه خوبتکیه زد به عبارت ساده تر این دو موضوع در هر تعریفی از تاب آوری ضرورتاً بایستی وجود داشته باشد.هر نعریفی از تابآوری بدون وجود یکی از این

تاب آوری و تهدید کلیشه

تاب آوری و تهدید کلیشه محمدرضا مقدسی مدرس وپژوهشگر تاب آوری تهدید کلیشه شکلی از اضطراب است که به خاطر تعلق افراد به شرایط خاص ، طبقه اجتماعی ، مرتبه شغلی ، سطح تحصیلات ، معلولیت ، بیماری وجنسیت باعث افت و کاهش عملکرد میشود. تهدید…

تاب آوری نگاهی به چند پژوهش

تاب آوری نگاهی به چند پژوهش تاب آوری مدعی غلبه و سرمايه سازی از استرس است به قلم دکتر محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری يعنی هر ضربه ای ميتواند يک فرصت رشد باشد ، مشروط به اينکه در ساختار انعطاف ودر رفتار توان مقابله لحاظ شده…