اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تاب آوری سالمندان مقیم آسایشگاه: نقش ادراک از خدا و معنای زندگی

معنای زندگی و خرده مقیاس های خیرخواهی و مشیت قادر به پیش بینی تاب آوری سالمندان هستند

با توجه به استرس های متعدد جسمانی و روانشناختی در دوره سالمندی به ویژه در سالمندان مقیم آسایشگاهها، بررسی عوامل اثرگذار بر تاب آوری از جمله ادراک از خدا و معنای زندگی این گروه از افراد جامعه ضروری به نظر می رسد.

از اینرو مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش ادراک از خدا و معنای زندگی در تاب آوری سالمندان مقیم آسایشگاه انجام گرفت.

این مطالعه توصیفی همبستگی بر ۲۲۵ سالمند مقیم آسایشگاههای شهر رشت در سال ۱۳۹۶به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انجام گرفت

 

جهت جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه ادراک از خدای لاورنس، معنای زندگی استگر و همکاران و تاب آوری کونور و دیویدسون استفاده شد.

داده های حاصل از مطالعه با استفاده از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و همچنین آمار تحلیلی شامل ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

نتایج این پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و معنادار میان ادراک از خدا و معنای زندگی با تاب آوری سالمندان بود.

 

همچنین نتایج رگرسیون حاکی از آن بود که معنای زندگی و خرده مقیاس های خیرخواهی و مشیت قادر به پیش بینی تاب آوری سالمندان هستند.

با توجه به عوامل تعیین کننده تاب آوری در این پژوهش می توان با تقویت تصور فرد از حضور خداوند و تصحیح برداشت وی از پذیرش خداوند و طراحی و کاربرد روش های مناسب الهام گرفته از معنادرمانی بر تاب آوری سالمندان افزود

 

 

تاب آوری سالمندان مقیم آسایشگاه نقش ادراک از خدا و معنای زندگی

 

 

resiliency 12 98 kermanshah resilie12qw esrak sal 98 8 g

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

یادداشت

مقالات تاب آوری

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »