تاب آوری و فرسودگی شغلی در کارکنان بیمارستان

0

تاب آوری و فرسودگی شغلی در کارکنان بیمارستان

در این مقاله به رابطه تاب آوری با فرسودگی شغلی پرسنل  بیمارستان های شهرستان تبریز پرداخته شد.

مطالعه مذکور از نوع توصیفی-همبستگی بود.

شرکت کنندگان تعداد ۲۰۰ نفر از کارکنان دو بیمارستان امام رضا و محلاتی بودند که از بین کارکنان بیمارستان های شهرستان تبریز به صورت تصادفی انتخاب شدند.

ابزارها شامل پرسشنامه های فرسودگی شغلی مسلش و تاب آوری کانر و دیویدسون بودند.

تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون نشان دادند بین مولفه های تاب آوری با ابعاد فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود داشت.

می توان نتیجه گرفت تاب آوری با فرسودگی شغلی در ارتباط است

 

 

تاب آوری و فرسودگی شغلی در کارکنان بیمارستان

 

 

تاب آوری و فرسودگی شغلی در کارکنان بیمارستان

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × پنج =