تاب آوري و فرسودگي شغلي در کارکنان بيمارستان

در اين مقاله به رابطه تاب آوري با فرسودگي شغلي کارکنان بيمارستان هاي شهرستان تبريز پرداخته شد. مطالعه مذکور از نوع توصيفي-همبستگي بود. شرکت کنندگان تعداد ۲۰۰ نفر از کارکنان دو بيمارستان امام رضا و محلاتي بودند که از بين کارکنان بيمارستان هاي شهرستان تبريز به صورت تصادفي انتخاب شدند. ابزارها شامل پرسشنامه هاي فرسودگي شغلي مسلش و تاب آوري کانر و ديويدسون بودند. تحليل داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون وتحليل رگرسيون نشان دادند بين مولفه هاي تاب آوري با ابعاد فرسودگي شغلي رابطه معناداري وجود داشت. مي توان نتيجه گرفت تاب آوري با فرسودگي شغلي در ارتباط است

تاب آوري و فرسودگي شغلي در کارکنان بيمارستان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.