تاب آوری اخلاقی چیست ؟

محمدرضا مقدسی

0

تاب آوری اخلاقی چیست ؟ توانایی یک فرد برای بازآرایی و حفظ انسجام و یکپارچگی خود در پاسخ به پیچیدگی و ناملایمات اخلاقی، سردرگمی وابهامات یا پریشانی یا شکست‌ها تاب آوری اخلاقی گفته میشود این مفهوم قابلیت تعمبم به خانواده ، اجتماع و سازمان را دارد

تاب آوری اخلاقی یعنی اینکه اگر در شرایطی سخت قرار گرفتیم اخلاق را زیر پا نگداریم یا بعبارت دیگر توانایی انجام کارهای درست ( از نظر اخلاقی ) در شرایطی که بحران زده و آشفته هستیم.

تاب آوری اخلاقی توانایی مقابله با موقعیت‌های نامطلوب اخلاقی بدون برجا ماندن تأثیرات پایدار آن است تاب آوری اخلاقی در مقابل رنج اخلاقی مفهوم سازی شده است .

ایجاد تاب آوری و توانایی اخلاقی مسیری امیدوارکننده برای تسکین و کاهش رنج و ناملایمات اخلاقی است تاب آوری اخلاقی حفاظت و دستیابی به ارزشهای انسانی را بر عهده دارد.

بنابر همین گزارش از خانه تاب آوری محمدرضا مقدسی اضافه میکند که تاب آوری اخلاقی به بقا و بازیابی اخلاق می پردازد.

تاب آوری اخلاقی مبتنی بر خودشناسی و تعهد به اهداف و ارزشهای ماست تاب آوری و توانایی اخلاقی نیازمند روح و روانی خودتنظیم، متعادل،  گشودگی و ذهنیتی باز ، کنجکاوی،  عقلایی و غیر واکنشی بودن، ارزش‌های روشن و اقدام اصولی است.

تاب آوری اخلاقی چیست ؟تاب آوری اخلاقی افراد را قادر می سازد تا علی رغم ترس و تهدید در اعمال اخلاقی خود مصمم باشند و در موقعیت هایی که ارزش و حساسیت های اخلاقی آنها تهدید میشود متعهد و معنامند عمل کنند.

این توانایی همچنین به افراد کمک می کند تا سطوح مناسب مسئولیت اخلاقی را در موقعیت های اخلاقی پیچیده، مبهم یا مملو از تعارض تشخیص دهند.

تاب آوری اخلاقی به بقا و بازیابی اخلاق می پردازد

در همین راستا به ظرفیت افراد در محیط‌های دانشگاهی برای حفظ یا بازیابی یکپارچگی خود در پاسخ به ناملایمات اخلاقی، از جمله موقعیت‌هایی که شامل پیچیدگی اخلاقی، سردرگمی، پریشانی یا عقب‌نشینی است،تاب آوری اخلاقی آکادمیک گفته میشود و دیگر اینکه این مفهوم ارتباط تنگاتنگی با تاب آوری اخلاقی در آموزش پرستاری دارد که به عنوان راهبردی برای مواجهه موفق با چالش های اخلاقی در پرستاران و دانشجویان پرستاری مفهوم سازی و پیشنهاد شده است.

پیشنهاد ما به شما

 البته که تاب آوری اخلاقی در آموزش پرستاری بواسطه سرکار و داشتن با مساله مرگ و زندگی بیماران به طور قابل توجهی در بین دانشجویان این رشته و همینطور سایر رشته های پیرا پزشکی و یا مامایی متفاوت است،

شایان توجه اینکه آموزش پرستاری توسعه تاب‌آوری اخلاقی را در دانشجویان این رشته را نیز بر عهده دارد زیرا این یک شایستگی الزامی و حیاتی برای پرستاران و سایر پرسنل کادر درمان است که  در شرایط مواجهه با ناملایمات اخلاقی به روش‌های شایسته اخلاقی پاسخ دهند.

در چشم اندازی گسترده تاب آوری اخلاقی مبتنی بر خودشناسی و تعهد به ارزش‌های انسانی و نیات فرد است این امر مستلزم داشتن توانایی ویژه ای در خود تنظیمی، تعادل، ذهنیت باز، کنجکاو، غیر واکنشی، ارزش‌های روشن و عملی مبتی بر اصول انسانی است

افرادی که از نظر اخلاقی نمره تاب آوری خوبی برخوردار هستند علی رغم وجود ترس در اعمال اخلاقی خود مصمم هستند و نسبت به محدودیت های خود واقع بین هستند.

این توانایی به افراد کمک میکند در موقعیت هایی که حساسیت و ارزشهای اخلاقی به چالش کشیده میشود به دنبال معنا باشند تا بتوانند سطح مناسبی از مسئولیت اخلاقی را در  چنین موقعیت هایی تشخیص دهند و در برابر خروج از چارچوب های اخلاقی مقاومت و پایداری خوبی نشان میدهند.

برای تقویت تاب آوری اخلاقی در محیط‌های آکادمیک و دانشگاهی یا صنفی و پرستاری، افراد باید پایه محکمی از آموزش اخلاق، دانش و یا ادراکی که تاب‌آوری اخلاقی را هدایت می‌کند، داشته باشند.

توصیه‌هایی برای تقویت تاب آوری اخلاقی شامل اقداماتی فردی ، همانند خود مراقبتی و خود نگری ( ارزیابی)  همیشه توصیه شده است البته  که سازمانها هم مسئولیت دارند از عملکرد اخلاقی پرسنل خود بدونی شرط و شروط حمایت کنند.

برای اندازه گیری تاب آوری اخلاقی، مقیاس تاب آوری اخلاقی راشتون (RMRS) یک ابزار معتبر است که روایی و پایایی قابل قبولی را نشان داده است.

این مقیاس تاب آوری اخلاقی را از طریق چهار عامل اندازه گیری می کند: پاسخ به مشکلات اخلاقی، صداقت شخصی، کارآمدی اخلاقی و یکپارچگی رابطه. قابلیت اطمینان کلی RMRS 0.84 = α است که نشان دهنده سطح بالایی از سازگاری داخلی است.

مقیای تاب آوری راشتون با مقیاس تاب آوری کانر دیویدسون که در ایران هم بسیار شناخته شده  است همبستگی دارد .

 

تاب آوری اخلاقی چیست ؟ توانایی یک فرد برای بازآرایی و حفظ انسجام و یکپارچگی خود در پاسخ به پیچیدگی و ناملایمات اخلاقی، سردرگمی وابهامات یا پریشانی یا شکست‌ها تاب آوری اخلاقی گفته میشود این مفهوم قابلیت تعمبم به خانواده ، اجتماع و سازمان را دارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × یک =