تاب آوری خانواده های نظامی

0

تاب آوری خانواده های نظامی

واژه تاب آوری خانواده به فرایندهای انطباقی و مقابله ای خانواده به عنوان یک واحد کارکردی اشاره دارد.

در سطوح مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی مفهوم سازی می کند که ؛ نه تنها خانواده ها را اصلاح می کند، بلکه آنها را آماده می سازد تا با چالش های آینده نیز روبه رو شوند.

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش های خانوادگی بر خودکارآمدی خانواده های نظامی در کوی سازمانی لویزان انجام گرفت.

پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش بود

با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد ۶۰ نفر به صورت داوطلبانه که دارای کمترین نمره تاب آوری را داشتند،

انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش گردیدند.

سپس آموزش مولفه های تاب آوری خانوادگی برای گروه آزمایش به مدت ۱۰ جلسه در گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل از هیچگونه درمانی برخوردار نشد.

در این پژوهش از پرسشنامه سطوح خودکارآمدی شرر (۱۹۸۲) استفاده گردید و داده های به دست آمده به شیوه تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.

نتایج حاکی از اثربخشی آموزش مولفه های تاب آوری خانوادگی بر روی میزان خودکار آمدی (۶۱٫۷۶=F و ۰٫۴۶= P= 0.000=Eta)  بود.

بسته آموزش تاب آوری خانوادگی تدوین شده ارتباط مثبت معناداری با خودکارآمدی خانواده نظامی دارد.

یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که کاربرد آموزش مولفه های تاب آوری در فضای کار برای خانواده نظامی می تواند در ارتقاء مولفه های خودکارآمدی و همچنین افزایش آگاهی و بالا بردن میزان خودکار آمدی اجتماعی آن ها موثر باشد.

 

اثربخشی آموزش تاب آوری خانوادگی برخودکارآمدی خانواده های نظامی

 

 

تاب آوری خانواده های نظامی
تاب آوری نظامی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 3 =