اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تدوین و اعتباریابی الگوی تاب آوری خانواده مبتنی بر تجربیات زیسته

تاب آوری خانواده و تجربیات زیسته

هدف این پژوهش این بوده است که با توجه با بافت فرهنگی و اجتماعی خانواده های ایرانی و با توجه به تجربیات زیسته آنان، شاخص های الگوی تاب آوری خانواده را تهیه و تدوین نماید.

تاب آوری یکی از مهمترین و اساسی ترین ویژگی هایی است که خانواده ها را از بحران ها و سختی ها عبور می دهد و باعث رشد و شکوفایی خانواده ها می شود.

هدف این پژوهش این بوده است که با توجه با بافت فرهنگی و اجتماعی خانواده های ایرانی و با توجه به تجربیات زیسته آنان، شاخص های الگوی تاب آوری خانواده را تهیه و تدوین نماید.

داده های این پژوهش با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته از تعداد ۱۵ نمونه که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، استخراج گردید و برای نمونه گیری از مقیاس تاب آوری خانواده (FRAS) استفاده شد.

داده ها با روش نظریه زمینه ای و کد گزاری اشتراوس و کوربین تحلیل شد.

طبق یافته های پژوهش مولفه انطباق با واقعیات هستی به عنوان هسته مرکزی الگو معرفی گردید.

مولفه نظام باورها به عنوان عامل علی الگو، و راهبردهای ارتباطی و انطباقی به عنوان راهبردهای اصلی الگو شناسایی شدند.

همچنین سه مولفه تاریخچه خانوادگی، بافت فرهنگی، و دسترسی به منابع حمایتی اجتماعی به عنوان عوامل زمینه ای الگو معرفی گردیدند.

پس از مشخص شدن مقوله ها برای تعیین روایی محتوایی الگوی مستخرج، از نظر ۸ متخصص نیز استفاده گردید.

از مشخص شدن مقوله ها برای تعیین روایی محتوایی الگوی مستخرج، از نظر ۸ متخصص نیز استفاده گردید.

طبق یافته های پژوهش مولفه انطباق با واقعیات هستی به عنوان هسته مرکزی الگو معرفی گردید.

مولفه نظام باورها به عنوان عامل علی الگو، و راهبردهای ارتباطی و انطباقی به عنوان راهبردهای اصلی الگو شناسایی شدند.

همچنین سه مولفه تاریخچه خانوادگی، بافت فرهنگی، و دسترسی به منابع حمایتی اجتماعی به عنوان عوامل زمینه ای الگو معرفی گردیدند.

 

 

تدوین و اعتباریابی الگوی تاب آوری خانواده مبتنی بر تجربیات زیسته

 

 

tajrobiyat zeies resiliency 12 1 teh

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

یادداشت

مقالات تاب آوری

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »