پیش بینی درد زایمان بر اساس سخت رویی روان شناختی

0
پیش بینی درد زایمان بر اساس سخت رویی روان شناختی
تاب آوری زنان باردار میتواند مبتنی بر حمایت اجتماعی باشد این پژوهش این موضوع را مورد بررسی قرار داده است

زایمان علاوه بر اینکه یک شرایط تنش زا برای فرد باردار به حساب می آید،

یک پدیده مهم در زندگی مادر می باشد و درد ناشی از آن غیرقابل اجتناب بوده و در خانم های نخست زا نیز شدیدتر و طولانی تر است.

با توجه به ناخوشایندی درد زایمان، بررسی و شناخت متغیرهای تاثیرگذار بر آن، اهمیت دارد.


روش بررسی: این تحقیق از نوع همبستگی است که برای اجرای آن از بین زنان نخست زایی که برای زایمان به بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در بازه ی زمانی بین اسفند ۹۴ تا خرداد ۹۵ مراجعه کرده و واجد شرایط تعریف شده در اهداف تحقیق بودند، تعداد ۱۲۰ نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از مقیاس ارزیابی تغییرات رفتاری در برابر درد (
PBI)، مقیاس درجه بندی عددی- بصری درد (VAS)، پرسشنامه سرسختی روان شناختی اهواز (AHI)، مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) و مقیاس سنجش حمایت اجتماعی فیلیپس مورد ارزیابی قرار گرفتند.

داده ها با روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی به روش هم زمان و همچنین گام به گام با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت.


یافته ها: یافته ها نشان دادند که سرسختی روان شناختی، حمایت اجتماعی و تاب آوری قادر به پیش بینی تغییرات مربوط به شدت رفتاری و بصری احساس درد زایمان در زنان نخست زا می باشند، به طوری که این متغیرها اثر مثبت بر درد زایمان زنان نخست زا دارند.


نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد ارتقاء متغیرهای تاب آوری، سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی، در یک زن باردار می تواند در مدیریت درد موثر بوده و از طریق غلبه بر هیجان های منفی و ترس تجربه خوشایندی را برای زن فراهم سازد و بر ترجیح آن ها به روش زایمان طبیعی نسبت به سزارین، تاثیر گذارد.

 

پیش بینی درد زایمان بر اساس سخت رویی روان شناختی، حمایت اجتماعی و تاب آوری در زنان نخست زای شهر بوشهر

 

پیش بینی درد زایمان بر اساس سخت رویی روان شناختی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.