تاب آوری زنان سرپرست خانوار

تاب آوری زنان سرپرست خانوار و تاثیرآموزش دلگرم سازی بر ارتقاء خودکارآمدی عمومی

0

تاب آوری زنان سرپرست خانوار و تاثیرآموزش دلگرم سازی بر ارتقاء خودکارآمدی عمومی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش دلگرم‌سازی بر ارتقاء خودکارآمدی عمومی و تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار اجرا شده است.

روش پژوهش، نیمه آزمایشی و در قالب پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد.

جامعه آماری پژوهش کلیه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش موسسه خیریه می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه در دسترس، ۲۸ نفر آنان انتخاب شدند و این تعداد به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.

آزمودنی‌ها در گروه آزمایش، در معرض آموزش دلگرم‌سازی، در ۱۰ جلسه۱۲۰ دقیقه‌ای قرار گرفتند.

دو گروه، قبل و بعد از مداخله آموزشی به وسیله پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (شرر، ۱۹۸۲) و  مقیاس تاب‌آوری (کانرو دیویدسون، ۲۰۰۳) مورد ارزشیابی قرار گرفتند.

سپس داده‌های جمع آوری شده با آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معنا داری وجود دارد.

به این صورت که آموزش دلگرم‌سازی به طور معنی‌داری موجب افزایش میزان خودکارآمدی عمومی و تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار در گروه آزمایش شده است. در نتیجه آموزش دلگرم‌سازی به عنوان یک مهارت، می تواند باعث ارتقاء خودکارآمدی عمومی و میزان تاب‌آوری زنان سرپرست خانوارگردد.

 

تاثیر آموزش دلگرم سازی برتاب آوری زنان سرپرست خانوار

 

 

تاب آوری زنان سرپرست خانوار و تاثیرآموزش دلگرم سازی بر ارتقاء خودکارآمدی عمومی
خانه تاب آوری
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.