تاب آوری معلمان استثنایی

0

تاب آوری معلمان استثنایی، هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه‌ای تاب‌آوری روان‌شناختی در ارتباط بین ذهن آگاهی و خودکارآمدی خلاق معلمان مدارس استثنایی شهرستان ۱۴۰۰-۱۳۹۹ یزد بود.

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است که در آن روابط میان متغیرهای پژوهش در قالب بررسی مسیرهای یک مدل علّی مورد تحلیل قرار گرفت.

جامعه مورد پژوهش تمامی معلمان مدارس استثنایی شهر یزد بود، از این جامعه تعداد ۲۰۰ معلم به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.

ابزار پژوهش پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون CD-RISC، پرسشنامه ذهن آگاهی لانگر برای معلمان و پرسشنامه خودکارآمدی خلاق (CSEQ) بود.

جهت بررسی مدل پیشنهادی پژوهش، از نسخه ۲۲ نرم‌افزارهای SPSS و AMOS استفاده گردید.

نتایج نشان داد که تاب‌آوری روان‌شناختی در ارتباط بین ذهن آگاهی و خودکارآمدی خلاق معلمان مدارس استثنایی نقش واسطه‌ای دارد.

ذهن آگاهی هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم و با نقش واسطه‌گری تاب‌آوری خودکارآمدی خلاق را در معلمان مدارس استثنایی پیش‌بینی می‌کند.

همچنین، ذهن آگاهی به صورت مستقیم تاب‌آوری را در معلمان مدارس استثنایی پیش‌بینی کرده و تاب‌آوری نیز مستقیم خودکارآمدی خلاق را در معلمان مدارس استثنایی پیش‌بینی می‌کند.

می‌توان نتیجه گرفت که تاب‌آوری روان‌شناختی در ارتباط بین ذهن آگاهی و خودکارآمدی خلاق معلمان مدارس استثنایی شهرستان یزد نقش واسطه‌ای را دارد.

 

 

 

رابطه ذهن آگاهی با خودکارآمدی خلاق در معلمان مدارس با نیازهای ویژه:
نقش واسطه‌ای تاب‌آوری روان‌شناختی

 

تاب آوری معلمان استثنایی نقش واسطه‌ای تاب‌آوری
تاب آور ی معلمان

معلم کودکان استثنایی

 بنا بر همین گزارش از خانه تاب آوری معلم کودکان استثنایی یک نقش حیاتی در آموزش و پرورش دارد. این معلمان به دانش‌آموزانی که مشکل یا ناتوانی دارند، آموزش می‌دهند،  تاب آوری و سازگاری بالایی در شرایط مختلف دارند و باید توانایی ارتباط برقرار کردن با دانش‌آموزان و والدین را داشته باشند. این معلمان تسهیلگر تاب آوری در مدرسه باشند.

این معلمان باید تسلط بر روش‌ها و فنون آموزشی، خلاقیت، توانایی کار تیمی، ابتکار عمل، مدیریت کلاس و برخورد مناسب با رفتارهای نابهنجار را داشته باشند از قرار حقوق معلمان کودکان استثنایی به نسبت معلمان دیگر بالاتر نمی‌باشداین معلمان در سطوح پیش‌دبستانی، ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان آموزش می‌دهند و برخی از آن‌ها با نوزادان و کودکان نوپا همکاری می‌کنند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.