تاب آوری همسران با تعارض زناشویی

0

تاب آوری همسران با تعارض زناشویی

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر بهزیستی روان شناختی، کیفیت زندگی و تاب آوری در زوجین با تعارضات زناشویی انجام شد.

این پژوهش آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود.

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین با تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر قم در سال ۱۴۰۰ بود.

نمونه آماری شامل ۴۰ زوج دارای تعارضات زناشویی بود که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی هشت جلسه آموزش ۹۰ دقیقه¬ای ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت¬درمانی دریافت نمودند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند.

برای جمع آوری داده¬ها، از مقیاس تاب¬آوری کانر-دیویدسون، مقیاس کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و مقیاس بهزیستی روان¬شناختی ریف و برای تحلیل داده¬ها از روش تحلیل واریانس با اندازه¬گیری مکرر استفاده شد.

نتایج نشان داد که آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی افزایش معناداری در تاب آوری (۰۱/۰>P)، بهزیستی روان شناختی (۰۱/۰>P) و کیفیت زندگی (۰۱/۰>P) زوجین با تعارضات زناشویی ایجاد کرده است و این نتایج در پیگیری دو ماهه ثابت باقی مانده است (۰۵/۰<P).

با توجه به یافته های این پژوهش، برنامه آموزشی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی می تواند به عنوان یک روش موثر موجب افزایش بهزیستی روان شناختی، تاب آوری و کیفیت زندگی شود.

 

 

اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر بهزیستی روان شناختی،

کیفیت زندگی و تاب آوری در زوجین با تعارضات زناشویی

 

 

تاب آوری همسران با تعارض زناشویی تاب آوری همسران با تعارض زناشویی

 

بنار بر همین گزارش از خانه تاب آوری تعارض زناشویی موضوع پیچیده ای است که می تواند پیامدهای منفی قابل توجهی بر سلامت روانی و عاطفی زوجین داشته باشد.

تعارض تقریبا در تمامی روابط وجود دارد زیرا افراد با اعتقادات و فرهنگ های متفاوت و عادات شخصی خاص وارد رابطه ای بنام ازدواج میشوند که البته بسیار طبیعی بنظر میرسد که اختلاف و تعارضاتی هم وجود داشته باشد.

در حالی که برخی از تضادها ممکن است از طریق ارتباط سالم و گفتگو حل شوند، برخی دیگر ممکن است مشکلاتی همیشگی باشند که نیاز به مدیریت و پذیرش مداوم دارند

دو نوع تعارض زناشویی وجود دارد: مشکلات قابل حل و مشکلات دائمی.

مشکلات قابل حل اختلافاتی هستند که می توانند از طریق ارتباط باز، گفتگو و تمایل به درک دیدگاه های یکدیگر حل شوند.

از سوی دیگر، مشکلات همیشگی، اختلافاتی هستند که همیشه بخشی از یک رابطه هستند و باقی خواهند ماند.

ازدواج های موفق شاد توانایی پذیرش مشکلات همیشگی  را دارد و اجازه نمیدهد که آنها را رابطه را به ویرانی و انحلال بکشاند و این توانایی نام دیگر تاب آوری همسران است.

تعارض زناشویی می تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله خودخواهی، فقدان ارتباط موثر و انتظارات غیرواقع بینانه باشد.

وقتی تعارض ها به درستی مدیریت نشود، می تواند منجر به یک سری اتفاقاتی شود که به شدت به رابطه زناشویی آسیب می زند.

یکی از بهترین  اقدامات راهبردی برای توسعه تاب آوری همسران یادگیری مهارت حل تعارض و گفتگوی موثر است.

مهارت های ارتباط موثر و حل تعارض برای همسران بسیار ضروری است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.