تاب آوری و اضطراب اجتماعی

0

تاب آوری و اضطراب اجتماعی

 این اختلال عبارتست از ترس یا اضطراب آشکار دربارهٔ یک یا چند موقعیت اجتماعی، که در آن‌ها فرد در معرض وارسی توسط دیگران و یا ارزیابی شایستگی ها قرار میگیرد.
تاب آوری و اضطراب اجتماعی مدیران مؤسسات قرآنی عضو اتحادیه تشکل های قرآنی کشور هدف اصلی پژوهش است

 

بدین منظور از ۸۳ مدیر مؤسسه قرآنی بصورت تصادفی ساده انتخاب و در پژوهش شرکت کردند.

برای سنجش مدیران از مقیاس تابآوری ) CD-RISC ( و اضطراب اجتماعی (SPIN) و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است.

یافته: با توجه به یافته های پژوهش، ضریب همبستگی مثبت و با شدت متوسط) ۳٫۵۵۶ ( بین دو متغیر، تاب آوری و فوبیایاجتماعی وجود دارد.

با توجه به اینکه میزان معناداری) sig ( بدست آمده ۳٫۳۸۳ است پس فرضیه تایید می شود.

همچنین بین متغیرهای فوبیای اجتماعی، سن و تحصیلات با میزان معناداری) sig ( بدست آمده ۳٫۳٫۱ و ۳٫۵۶۲ ؛ نتیجه فرضیه سوم رد میشود.

همچنین در فرضیه چهارم، در بین مؤلفه های اضطراب اجتماعی، متغیر مؤلفه ناراحتی فیزیولوژیک دارای بیشترین اهمیت است و سهم بیشتری در تبیین متغیر وابسته دارد و پس از آن مولفه ترس و اجتناب توان تبیین واریانس را داشته است.

 

تاب آوری و اضطراب اجتماعی
مدیران مؤسسات قرآنی عضو اتحادیه تشکل های قرآنی کشور

 

تاب آوری و اضطراب اجتماعی مدیران مؤسسات قرآنی

 

اختلال اضطراب اجتماعی عبارتست از ترس یا اضطراب آشکار دربارهٔ یک یا چند موقعیت اجتماعی، که در آن‌ها فرد در معرض وارسی توسط دیگران و یا ارزیابی شایستگی ها قرار میگیرد. در واقع گونه ای از ترس و دل نگرانی شدید است که با حضور در موقعیت های اجتماعی بوجود می آید

این موجب اختلال در عملکرد فرد خواد بود و کیفیت زندگی فرد و عملکرد سازمانی آنان را نیز تحت تاثیر منفی خود قرار میدهد به گونه ای که در بعضی موارد فرد مبتلا به اضظراب اجتماعی از منز ل خارج نمیشود و جتی ممکن از موقعیت های ادامه تحصیل و یا موقعیت های شغلی چشم پوشی کند.

لکنت ربان ، سرخ شدن، تعریق زیاد، لرزش، تپش قلب، احساس دل آشوب و بهم ریختگی و تشویش از علایم جسمی قابل دکر است که میتوان به آنها توجه داشت این مساله در علوم سازمانی و رفتار مدیران مورد توجه واقع میشود .

خانه تاب آوری دوره ویژه ای را برای تاب آوری مدیران و تاب آوری سازمانی برگزار میکند.

 

تاب آوری و اضطراب اجتماعی مدیران مؤسسات قرآنی عضو اتحادیه تشکل های قرآنی کشور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو + 8 =