تاب آوری و اضطراب اجتماعی

0
تاب آوری و اضطراب اجتماعی مدیران مؤسسات قرآنی عضو اتحادیه تشکل های قرآنی کشور هدف اصلی پژوهش است

 

بدین منظور از ۸۳ مدیر مؤسسه قرآنی بصورت تصادفی ساده انتخاب و در پژوهش شرکت کردند.

برای سنجش مدیران از مقیاس تابآوری ) CD-RISC ( و اضطراب اجتماعی (SPIN) و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است.

یافته: با توجه به یافته های پژوهش، ضریب همبستگی مثبت و با شدت متوسط) ۳٫۵۵۶ ( بین دو متغیر، تاب آوری و فوبیایاجتماعی وجود دارد.

با توجه به اینکه میزان معناداری) sig ( بدست آمده ۳٫۳۸۳ است پس فرضیه تایید می شود.

همچنین بین متغیرهای فوبیای اجتماعی، سن و تحصیلات با میزان معناداری) sig ( بدست آمده ۳٫۳٫۱ و ۳٫۵۶۲ ؛ نتیجه فرضیه سوم رد میشود.

همچنین در فرضیه چهارم، در بین مؤلفه های اضطراب اجتماعی، متغیر مؤلفه ناراحتی فیزیولوژیک دارای بیشترین اهمیت است و سهم بیشتری در تبیین متغیر وابسته دارد و پس از آن مولفه ترس و اجتناب توان تبیین واریانس را داشته است.

 

تاب آوری و اضطراب اجتماعی
مدیران مؤسسات قرآنی عضو اتحادیه تشکل های قرآنی کشور

 

"</a

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − 12 =