تاب آوری و اضطراب فراگیر در ورزشکاران زن و مرد

0

تاب آوری و اضطراب فراگیر در ورزشکاران زن و مرد

زمینه و هدف: عملکرد و موفقیت ورزشی تا حدود زیادی تحت تاثیر عوامل استرس زای معمول ورزشی قرار می گیرد و ناتوانی در مقابله موثر با این استرس، برای عملکرد و رضایت شخصی ورزشکار زیان بخش است .

لذا هدف از این مطالعه، مقایسه این دو متغیر در ورزشکاران زن و مرد در رشته های انفرادی و گروهی می باشد.

مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی، بر روی ۲۰۰ نفر از ورزشکاران زن و مرد در رشته های فوتبال، والیبال، تکواندو و شنا در شهر کرج انجام شد که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند.

آزمودنی ها به سه پرسشنامه تاب آوری کانر دیویدسون(۲۰۰۳) و پرسشنامه اضطراب بک ((۱۹۸۸ پاسخ دادند. تحلیل داده ها با آزمونهای آماری توصیفی وتحلیلی آماری مانند رگرسیون و تحلیل واریانس چند متغیری در نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ انجام شد.

نتایج: نتایج مطالعه نشان داد که در ورزشکاران دختر انفرادی و گروهی، تاب آوری، پیش بینی کننده اضطراب فراگیر است ولی در پسران قادر به پیش بینی اضطراب فراگیر نیست (P<0.05).

بین این دو متغیر  در دختران و پسران ورزشکار انفرادی و گروهی تفاوت معنادار آماری وجود ندارد(P>0.05).

بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه نتایج این مطالعه نشاندهنده وجود اضطراب فراگیر در همه ورزشکاران می باشد،

یافتن روش هایی برای کاهش اضطراب در عملکرد ورزشکاران و کنترل آن ضروری است.

پیشنهاد می شود کارگاه های آموزشی در زمینه شیوه های صحیح افزایش تاب آوری و تحمل اضطراب فراگیر در ورزشکاران برگزار گردد

 

 

مقایسه تاب آوری و اضطراب فراگیر در ورزشکاران زن و مرد در رشته های انفرادی و گروهی

 

 

تاب آوری و اضطراب فراگیر در ورزشکاران زن و مرد
تاب آوری ورزش
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × 3 =