تاب آوری پرستاران از طریق یادگیری راهکارهای تطابقی

0

 تاب آوری پرستاران شاغل در بخشهای اورژانس موضوع اصلی این پژوهش است 

مقدمه : پرستاران به دلیل ماهیت تنشزای شغلی خود، نیاز مبرم به یادگیری راهکارهای تطابقی تاب آوری جهت مواجهه و مقابله با شرایط خاص حرفهای دارند.
هدف: این مطالعه با هدف مقایسه تأثیر آموزش راهکارهای تابآوری به دو روش ایفای نقش و حل مسئله در پرستاران بخش اورژانس بیمارستانهای نظامی شهر کرمانشاه انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه نیمه تجربی، مقایسهای و به شکل پیش آزمون و پس آزمون است که بر روی ۶۲ نفر پرستار داوطلب در سال ۹۸ انجام شده است.

نمونهها به صورت در دسترس انتخاب و با تخصیص تصادفی به دو گروه آموزشی حل مسئله و ایفای نقش تقسیم شدند.

برای مداخله، ابتدا پرسشنامه دموگرافیک و تاب آوری کونور-دیویدسون توسط شرکتکنندگان دو گروه تکمیل شد.

مداخله طی ۸ جلسه یک ساعته در گروه آموزشی حل مسئله و ۴ جلسه ۲ ساعته در گروه آموزشی ایفای نقش انجام گرفت.

پس از اتمام مداخله، مجدداً پرسشنامه تاب آوری کونور-دیویدسون تکمیل گردید.

تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه ۲۳ انجام شد و سطح معناداری کمتر از ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

یافتهها: هر دو گروه قبل از مداخله از نظر میزان تاب آوری اختلاف معناداری نداشتند (۰/۰۹۱P=).

مقایسه میانگین نمرات تاب آوری شرکت کنندگان گروه حل مسئله بعد از آموزش (۸/۵۸۸±۷۷/۲۲۵)، نسبت به قبل (۹/۴۷۷±۷۳/۰۳۲) افزایش معنیداری داشت.

در گروه ایفای نقش نیز، نمرات تاب آوری (۱۳/۰۰۱±۷۲/۴۱۹)، نسبت به قبل (۱۴/۵۳۹±۶۸/۸۳۸) به طور معنیداری افزایش یافت.

نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که تفاوت میانگین نمره پس آزمون بین دو گروه به لحاظ آماری معنادار است (۰/۰۲۱=P) و در گروه آموزشی حل مسئله بیشتر بود.

بحث و نتیجهگیری: آموزش راهکارهای تطابقی تاب آوری به دو شیوه حل مسئله و ایفای نقش میتواند سبب ارتقاء توانایی پرستاران در کنار آمدن با موقعیتهای تنشزای شغلی شود.

 

تاب آوری پرستاران از طریق یادگیری راهکارهای تطابقی

 

 

 تاب آوری پرستاران
تاب آوری پرستاران

 

از تاب آوری پرستاران بیشتر بخوانید :
رابطه بین تاب آوری و فرسودگی شغلی پرستاران
نقش خودکارآمدی و تاب‌آوری در کیفیت زندگی پرستاران
پیش بینی تاب آوری بر اساس مزاج با نقش تعدیل‌گری جنسیت
ارتباط شوخ طبعی با میزان فرسودگی شغلی و تاب آوری پرستاران
نقش بازیگری احساسی بر سلامت روان شناختی و تاب آوری پرستاران
رابطه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان با واسطه تاب آوری در پرستاران
رابطه روان بنه های سازش نایافته اولیه و الگوی پنج عاملی شخصیت با میزان تاب آوری در پرستاران

 

همچنین علاقه مندان میتوانند در این خصوص به کتاب پژشک تاب آور از انتشارات رشد نیز مراجعه فرمایندکتاب پزشک تاب آور راهنمای مدیریت استرس برای پزشکان و پیراپزشکان با ترجمه محمدرضامقدسی و عفت حیدری و توسط انتشارات رشد در شمارگان ۱۰۰۰ در ۱۴۸ صفحه و به قیمت ۲۵۰۰۰ تومان در اختیار علاقه مندان قرارگرفته است .

در فصول سیزده گانه این کتاب مطالبی بشرح ذیل آورده شده است که میتواند برای علاقه مندان به تاب آوری پزشکان ، پیراپزشکان و پرستاران مفید باشد

نویسنده کتاب در بخشی از این اثر آورده است که بسیاری از مباحثی که با شما در میان می گذارم، نتیجه رنج هایی است که به اشتباه برای یافتن خوشبختی در جاهایی کشیده ام دیدگاه هایی که با شما به اشتراک گذاشته ام، حاصل بررسی هایم درباره تاب آوری و مدیریت استرس است.

فهرست مطالب:

• فصل ۱: مسئله: شیوع خستگی مفرط و افسردگی

• فصل ۲: ذهن آگاهی: «پایان رنج کشیدن»

• فصل ۳: بخشش

• فصل ۴: روابط و ازدواج در حرفه پزشکی

• فصل ۵: از بدنتان بیاموزید

• فصل ۶: کمال گرایی: ویرانگر خوشبختی

• فصل ۷: چگونه با اشتباهات کنار بیاییم

• فصل ۸:مهربان باشید

• فصل ۹: سپاسگزاری

• فصل ۱۰: کمتر کار کنید تا کارایی داشته باشید

• فصل ۱۱: کنار آمدن با درد عاطفی: کمک گرفتن برای خود و همکارانتان

• فصل ۱۲: چهار میثاق ضروری برای تاب آوری

• فصل ۱۳: سه پرسش تولستوی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − 17 =