موسیقی درمانی و تن آرامی رفتاری در افزایش تاب آوری بیماران عروق کرونری

0

درمان های شناختی- رفتاری، موسیقی درمانی و تن آرامی رفتاری در افزایش تاب آوری بیماران عروق کرونری

زمینه و هدف: اگرچه در دو دهه ی اخیر پیشرفت های زیادی در تاب آوری و درمان بیماران قلبی اتفاق افتاده است, اما شیوع بیماری کرونری قلب در حال افزایش است و عواملی نظیر استرس های اجتماعی, تعارض و رفتار خصمانه می توانند به انقباض نابهنجار عروق کرونری, افزایش انسداد شریان کرونری, بی نظمی های بدخیم ضربان قلب و درنتیجه ناتوانی قلب منجر شوند.

بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر درمان های غیر دارویی CBT, تن آرامی و موسیقی درمانی بر میزان تاب آوری بیماران کرونر قلبی است.

مواد و روش ها: در این پژوهش از طرح شبه آزمایشی با گروه های آزمایش و کنترل استفاده شد.

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران کرونر قلبی بستری در بیمارستان قلب امام علی (ع) شهر کرمانشاه در سال ۹۷-۹۶ بود که تعداد آن ها بالغ بر ۱۵۰ نفر است.

نمونه گیری در این پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس و طی دو مرحله صورت گرفت.

حجم نمونه انتخابی برابر ۵۲ بیمار از لیست انتظار بیماران قلبی انتخاب شد.

ابزار جمع آوری داده ها, پرسشنامه خود تاب آوری کونور و دیویدسون بود و داده ها با تحلیل مانوا و مانکوا در نرم افزار SPSS24 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که سه روش درمانی تأثیری مطلوب بر میزان تاب آوری بیماران دارند اما میزان میانگین به دست آمده از آزمون LSD نشان داد درمان-های CBT با میانگین بالاتر به نحو مطلوب تری بر تاب آوری بیماران تأثیرگذار بوده اند.

نتایج آزمون LSD نشان داد؛ در رتبه بندی میزان تأثیرگذاری روش های درمانی پس از CBT, تن آرامی بیشترین تأثیر را برافزایش میزان تاب آوری بیماران دارد.

نتیجه گیری: بنابراین, اثربخشی درمان شناختی – رفتاری برافزایش تاب آوری بیماران عروق کرونری بیشتر از دو درمان موسیقی درمانی و تن آرامی رفتاری است.

 

 

مقایسه اثربخشی درمان های شناختی- رفتاری

موسیقی درمانی و تن آرامی رفتاری در افزایش تاب آوری بیماران عروق کرونری

 

درمان های شناختی- رفتاری، موسیقی درمانی و تن آرامی رفتاری در افزایش تاب آوری بیماران عروق کرونری
تاب آوری بیماران قلبی

بیماری قلبی عروقی یک مفهوم گسترده است که شامل بیماری‌های قلبی و عروقی مغز، کلیه و سایر اعضا مرتبط با دستگاه گردش خون است این بیماری‌ها شامل بیماری عروق کرونر است که یکی از شایع‌ترین و خطرناک‌ترین بیماری‌های قلبی است.

عوامل خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی شامل ناهنجاری در دریچه قلب، فشار خون ناکنترل شده، مصرف مواد مخدر، آسیب به عضله قلب ناشی از حمله قلبی و سابقه خانوادگی کاردیومیوپاتی اتساعی می‌شود این بیماری‌ها قابل پیشگیری هستند و عوامل خطری مانند مصرف دخانیات، رژیم غذای نامناسب و چاقی می‌توانند آن‌ها را تشدید کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.