تاثیر خنده درمانی کاتاریا بر میزان خشم و تاب آوری کارکنان

0

تاثیر خنده درمانی کاتاریا بر میزان خشم و تاب آوری کارکنان

خشم و تاب آوری مولفه های روانشناختی هستند که در شرایط تنش زای محیط کاری مطرح می شوند.

خنده درمانی کارتاریا با تاثیرات جسمی و روانی، سبب تغییر در وضعیت روانی فرد شود.

در این مطالعه تاثیر خنده درمانی کاتاریا بر خشم و تاب آوری کارکنان پتروشیمی جم عسلویه در سال ۱۳۹۶ بررسی شد.

 

مواد و روش ها :این مطالعه پژوهشی نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون است. ۷۰ نفر بر اساس معیارهای ورود و خروج، انتخاب شدند. جمع آوری داده با بهره گیری از پرسشنامه سه قسمتی (اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه خشم اشپیلبرگر و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون) انجام شد. مداخله شامل ۸ جلسه ۵/۱ ساعته بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-v22 تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها :میانگین نمرات خشم و تاب آوری در مرحله پیش آزمون به ترتیب برابر با ۲۱/۱۷۹ و ۴۰/۸۳ بود که در مرحله پس آزمون به میزان ۵۳/۱۳۹ و ۰۰/۹۹ تغییر کرد. نتایج حاصل از آزمون تی زوجی بیانگر معنی داری اختلاف ایجاد شده در وضعیت متغیرهای خشم (۶۸/۳۹-) و تاب آوری (۶۰/۱۵) در مرحله پس آزمون نسبت به مرحله پیش آزمون بوده است (۰۵/۰>p).
نتیجه گیری :میانگین خشم در میان کارکنان بیشتر از متوسط بوده است که نیازمند تدابیر مناسب می باشد.
با توجه به اثربخشی مداخله خنده درمانی کاتاریا، توصیه می شود که این مداخله در برنامه های آموزشی و توانمند سازی کارکنان گنجانده شود تا زمینه برای بهبود وضعیت روانی آنان فراهم شود.

تاثیر خنده درمانی کاتاریا بر میزان خشم و تاب آوری
کارکنان مطالعه نیمه تجربی در یک مجتمع پتروشیمی
تاثیر خنده درمانی کاتاریا بر میزان خشم و تاب آوری کارکنان
خنده درمانی و تاب آوری

 

بنابر همین گزارش از خانه تاب آوری کاتاریا به یوگای خنده اشاره میکند،  یوگای خنده به روایتی یک برنامه ورزشی است که توسط پزشک هندی دکتر مادان کاتاریا طراحی و بنیانگذاری شده است.

این روش خنده را با تکنیک‌های تنفسی یوگا ترکیب کرده است و به شرکت کنندگان اجازه می‌دهد بدون تکیه بر طنز، جوک یا کمدی بخندند.

یوگای خنده توسط دکتر مادان کاتاریا در سال 1995 معرفی شده است،با هدف ارتقای سلامت، شادی و صلح جهانی از طریق خنده انجام می شود رویکرد دکتر کاتاریا شامل خنده و شادی،تنفس به روش یوگا و مراقبه ذهن آگاهی است که فواید پرشماری مانند کاهش استرس، بهبود سیستم ایمنی و بهبود خلق و خو را ثابت کرده است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.