خردمندی و تاب آوری دختران فرار

0
خردمندی و تاب آوری دختران فرار
معنا درمانی بر خردمندی و تاب آوری دختران فرار تاثیر داشته است هدف این پژوهش تعیین اثربخشی معنادرمانی بر تاب ­آوری و خردمندی دختران فرار و بدسرپرست تحت مراقبت سازمان بهزیستی بود.
روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه­ دختران فراری و یا بدسرپرست سازمان بهزیستی در مراکز نگهداری شهر تهران در نیمه اول سال ۱۳۹۹ بودند
که به روش نمونه ­گیری دردسترس از بین افراد واجد شرایط تعداد ۴۰ نفر وارد مطالعه شده و در دو گروه ۲۰ نفری (گروه آزمایش و گروه در انتظار درمان) به صورت تصادفی ساده جایگزین شدند.
گروه آزمایش ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ­ای تحت درمان معنادرمانی قرار گرفتند.
ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس تاب ­آوری کانر و دیویدسون ۲۰۰۳ (CD-RIS) و مقیاس خردمندی (WS) (اشمیت و همکاران، ۲۰۱۲) بود.
تجزیه ‌و تحلیل داده­ ها از طریق نرم‌افزار SPSS و با آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره انجام گرفت.
براساس یافته­ های پژوهش مداخله معنادرمانی برخردمندی و تاب آوری دختران فرار و افزایش تاب ­آوری (۰۱/۰p<) و خردمندی  (۰۱/۰p<) در دختران فرار و بدسرپرست تحت مراقبت سازمان بهزیستی تأثیر معناداری داشت.
نتایج حاصله براهمیت به کارگیری این روش درمانی در مراکز نگهداری و سایر مراکز مرتبط با این دختران از سوی روانشناسان آن مراکز تأکید دارد.
معنا درمانی بر خردمندی و تاب آوری دختران فرار تاثیر مثبت داشته است
اثربخشی معنادرمانی بر خردمندی و تاب‌آوری دختران فرار و بدسرپرست تحت مراقبت سازمان بهزیستی
خردمندی و تاب آوری دختران فرار خردمندی و تاب آوری دختران فرار هدف این پژوهش تعیین اثربخشی معنادرمانی بر تاب ­آوری و خردمندی دختران فرار سازمان بهزیستی بود
بنابر همین گزارش از خانه تاب آوری در ادبیات پژوهش، معنای حکمت یا خرد ورزی مفهومی پیچیده و چندوجهی است که از منظرهای گوناگون به آن پرداخته شده است.
خرد به عنوان توانایی تفکر و عمل مولد با استفاده از دانش، تجربه، درک، عقل سلیم و بینش تعریف می شود.
با ویژگی هایی مانند قضاوت بی طرفانه، شفقت، تعالی از خود، و فضایلی مانند اخلاق و خیرخواهی همراه است.
محققان روانشناسی مثبت گرا خرد را به عنوان هماهنگی دانش و تجربه برای بهبود عمدی بهزیستی تعریف کرده اند.
مطالعه خرد در روانشناسی در طول سالها تکامل  و به شرایط و معنی کنونی رسیده است این روند تکاملی منجر به ظهور نظریه ها و مدل های مختلف برای درک این ساختار شده است.
خرد به راحتی با یک تعریف جهانی واحد تعریف نمی شود، زیرا طیفی از ویژگی ها و ابعاد را در بر می گیرد. برخی از محققان اهمیت خرد را به عنوان تعالی اخلاقی در پردازش شناختی-اجتماعی، با تأکید بر ادغام فضیلت و شوخ طبعی در زمینه تجربه زندگی و تمرین مستمر، برجسته کرده اند.
به طور کلی، خرد در ادبیات تحقیق به عنوان یک مفهوم پویا و در حال تحول در نظر گرفته می‌شود که شامل درک عمیق ماهیت انسان، توانایی پیمایش در پیچیدگی‌های زندگی، و به کارگیری دانش و تجربه برای قضاوت‌ها و تصمیم‌هایی است که به نفع افراد و جامعه باشد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × 1 =