اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

اثربخشی معنادرمانی بر خردمندی و تاب‌آوری دختران فرار و بدسرپرست تحت مراقبت سازمان بهزیستی

خردمندی و تاب آوری دختران فرار

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی معنادرمانی بر تاب ­آوری و خردمندی دختران فرار و بدسرپرست تحت مراقبت سازمان بهزیستی بود.
هدف این پژوهش تعیین اثربخشی معنادرمانی بر تاب ­آوری و خردمندی دختران فرار و بدسرپرست تحت مراقبت سازمان بهزیستی بود.
روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه­ دختران فراری و یا بدسرپرست سازمان بهزیستی در مراکز نگهداری شهر تهران در نیمه اول سال ۱۳۹۹ بودند
که به روش نمونه ­گیری دردسترس از بین افراد واجد شرایط تعداد ۴۰ نفر وارد مطالعه شده و در دو گروه ۲۰ نفری (گروه آزمایش و گروه در انتظار درمان) به صورت تصادفی ساده جایگزین شدند.
گروه آزمایش ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ­ای تحت درمان معنادرمانی قرار گرفتند.
ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس تاب ­آوری کانر و دیویدسون ۲۰۰۳ (CD-RIS) و مقیاس خردمندی (WS) (اشمیت و همکاران، ۲۰۱۲) بود.
تجزیه ‌و تحلیل داده­ ها از طریق نرم‌افزار SPSS و با آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره انجام گرفت.
براساس یافته­ های پژوهش مداخله معنادرمانی بر افزایش تاب ­آوری (۰۱/۰p<) و خردمندی  (۰۱/۰p<) در دختران فرار و بدسرپرست تحت مراقبت سازمان بهزیستی تأثیر معناداری داشت.
نتایج حاصله براهمیت به کارگیری این روش درمانی در مراکز نگهداری و سایر مراکز مرتبط با این دختران از سوی روانشناسان آن مراکز تأکید دارد.
اثربخشی معنادرمانی بر خردمندی و تاب‌آوری دختران فرار و بدسرپرست تحت مراقبت سازمان بهزیستی
ytabaavaraui va122112krerdanaadi 768x431 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

یادداشت

مقالات تاب آوری

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »