خوش بینی و تاب آوری پرستاران

0

خوش بینی و تاب آوری پرستاران بخش کرونایی با میانجی‌گری تاب‌آوری و تنظیم شناختی هیجان موضوع اصلی این پژوهش بوده است

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی سلامت روان مثبت و رشد پس از آسیب در پرستاران بخش مراقبت بیماران کرونایی بر اساس خوش‌بینی و با در نظر داشتن نقش میانجی تاب‌آوری و تنظیم شناختی هیجان انجام شد.

روش: پژوهش حاضر از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری است.

جامعه آماری شامل کلیه پرستاران شهر اصفهان که در بیمارستان‌های مراقبت از بیماران کرونایی مشغول به کار بودند می‌باشد؛ که از بین آن‌ها ۲۳۰ نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تجدیدنظر شده جهت‌گیری زندگی (شی یر و کارور، ۲۰۱۵)، تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، ۲۰۰۶)، تاب‌آوری (اسکوماچر و همکاران، ۲۰۰۵)، رشد و تکامل پس از آسیب (تدسچی، ۱۹۹۶) و سلامت روان مثبت (لوکات، مارگرف، لوتز، واندر ولد و بکر ۲۰۱۶) بود.

جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای اس پی اس اس نسخه ۲۳ و ایموس نسخه ۲۳ استفاده شد.

پیشنهاد ما به شما

یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که خوش‌بینی هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق راهبرد تنظیم شناختی هیجان سازش یافته و تاب‌آوری بر رشد پس از آسیب (۴۰۸/۰=β، ۰۱/۰>P) و سلامت روان مثبت (۳۸۱/۰=β، ۰۱/۰>P) تأثیر مثبت دارد.

نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش علاوه بر تلویحات کاربردی و نظری می‌تواند به‌عنوان الگویی مفید برای ارائه خدماتی مفید به پرستاران جهت فراهم‌سازی زمینه رشد و تکامل پس از آسیب و ارتقا سلامت روانی به کار گرفته شود.

نقش خوش‌بینی بر سلامت روان و رشد پس از آسیب پرستاران بخش کرونایی با میانجی‌گری تاب‌آوری و تنظیم شناختی هیجان

 

خوش بینی و تاب آوری پرستاران خانه تاب آوری
خوش بینی تاب آوری

 

افراد خوش خوبین بر اساس نگرش سیلمگنی در تلاش هستند یا اینکه آموخته اند که دنیا را بهتر ببینند افراد خوش بین میدانند که دنیا جای ایده آلی نیست اما فراد خوش بین نگاه مثبتی به زندگی دارند این در حالی است که افراد بد بین به زندگی نگاهی منفی دارند خوبینی میتواند نوعی روش در استناد و تبین رویدادها و یا نوعی نگرش در مواجهه و تفسیر رویدادهای زندگی باشد

 بنا بر همین گزارش از خانه تاب آوری ویژگی‌هایی که می‌توانند تاب آوری در پرستاران را تقویت کنند عبارتند از:
  1. ویژگی‌های شخصیتی: بررسی‌ها نشان داده است که ویژگی‌های شخصیتی مانند تاب آوری به عنوان حائلی در برابر وقایع استرس زا و مشکلات روانی ناشی از کار، از جمله عوامل مؤثر در تاب آوری پرستاران هستند
  2. سلامت روان: سلامت روان نیز می‌تواند به عنوان یک واسطه برای تاب آوری در پرستاران عمل کند
  3. آموزش و ارتقای تاب آوری: آموزش و ارتقای تاب آوری در سازمان ممکن است به تقویت تاب آوری پرستاران کمک کند

با توجه به این نکات، واضح است که ویژگی‌های شخصیتی، سلامت روان، و آموزش ممکن است نقش مهمی در افزایش تاب آوری پرستاران داشته باشند.

 

 

علاقه مندان میتوانند برای مطالعه بیشتر به کتاب پزشک تاب آور راهنمای مدیریت استرس برای پزشکان و پیراپزشکان که با ترجمه محمدرضامقدسی و عفت حیدری و توسط انتشارات رشد در شمارگان ۱۰۰۰ در ۱۴۸ صفحه و به قیمت ۲۵۰۰۰ تومان در اختیار علاقه مندان قرارگرفته است نیز مراجعه فرمایند .

خوش بینی و تاب آوری پرستاران بخش کرونایی با میانجی‌گری تاب‌آوری و تنظیم شناختی هیجان موضوع اصلی این پژوهش بوده است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.