رابطه انسجام خانواده، حمايت تحصيلي و تاب آوري تحصيلي با پيوند با مدرسه و مولفه هاي آن

پيوند با مدرسه به ارتباطات دانش آموز با مدرسه و ديگر جنبه هاي زندگي اشاره دارد. اين سازه، بازنمايي از حس دلبستگي و تعهد دانش ‏آموز نسبت به مدرسه است و در برگيرنده تجربه هاي دانش‏ آموز از مورد توجه قرار گرفتن در مدرسه و داشتن حس نزديكي به كاركنان و محيط مدرسه است.

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه انسجام خانواده، حمايت تحصيلي و تاب آوري تحصيلي با پيوند با مدرسه و مولفه هاي آن (تعهد، توان، تعلق و باور به قواعد) بود. جامعه آماري اين پژوهش كليه دانش آموزان پايه يازدهم متوسطه شهرستان دزفول در سال تحصيلي ۱۳۹۵-۱۳۹۴ بود. از اين جامعه، تعداد ۳۵۰ نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. براي سنجش متغيرهاي پژوهش از مقياس انسجام خانواده (SFC) مقياس حمايت تحصيلي (SES) ، پرسشنامه تاب آوري تحصيلي) (ARL و مقياس پيوند با مدرسه (SCS) استفاده شد.

نتايج نشان داد كه بين تركيب خطي انسجام خانواده، مولفه هاي حمايت تحصيلي (حمايت از سوي همسالان، پدر، مادر و معلم) و مولفه هاي تاب آوري تحصيلي (جهت گيري آينده، مهارت هاي ارتباطي و مسئله محوري/مثبت نگري) با مولفه هاي پيوند با مدرسه (تعهد، توان، تعلق و باور به قواعد) رابطه مثبت معنا داري وجود دارد و مجموعه متغيرهاي پيش بين قابليت پيش بيني متغيرهاي ملاك در اين پژوهش را دارند. همچنين، نتايج حاصل از تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد كه از ميان متغيرهاي پيش بين به ترتيب، حمايت تحصيلي، تاب آوري تحصيلي و انسجام خانواده، پيش بين هاي قوي براي پيوند با مدرسه هستند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.