رابطه انسجام خانواده، حمایت تحصیلی و تاب آوری

0

رابطه انسجام خانواده، حمایت تحصیلی و تاب آوری تحصیلی با پیوند با مدرسه و مولفه های آن

پیوند با مدرسه به ارتباطات دانش آموز با مدرسه و دیگر جنبه های زندگی اشاره دارد.

این سازه، بازنمایی از حس دلبستگی و تعهد دانش ‏آموز نسبت به مدرسه است و در برگیرنده تجربه های دانش‏ آموز از مورد توجه قرار گرفتن در مدرسه و داشتن حس نزدیکی به کارکنان و محیط مدرسه است.

 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه انسجام خانواده، حمایت تحصیلی و تاب آوری تحصیلی با پیوند با مدرسه و مولفه های آن (تعهد، توان، تعلق و باور به قواعد) بود.

جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه شهرستان دزفول در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ بود.

از این جامعه، تعداد ۳۵۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

برای سنجش متغیرهای پژوهش از مقیاس انسجام خانواده (SFC) مقیاس حمایت تحصیلی (SES) ، پرسشنامه تاب آوری تحصیلی) (ARL و مقیاس پیوند با مدرسه (SCS) استفاده شد.

 

نتایج نشان داد که بین ترکیب خطی انسجام خانوادگی ، مولفه های حمایت تحصیلی (حمایت از سوی همسالان، پدر، مادر و معلم) و مولفه های تاب آوری تحصیلی (جهت گیری آینده، مهارت های ارتباطی و مسئله محوری/مثبت نگری) با مولفه های پیوند با مدرسه (تعهد، توان، تعلق و باور به قواعد) رابطه مثبت معنا داری وجود دارد و مجموعه متغیرهای پیش بین قابلیت پیش بینی متغیرهای ملاک در این پژوهش را دارند.

 

همچنین، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از میان متغیرهای پیش بین به ترتیب، حمایت تحصیلی، تاب آوری تحصیلی و انسجام خانواده، پیش بین های قوی برای پیوند با مدرسه هستند.

 

 

رابطه انسجام خانواده، حمایت تحصیلی و تاب آوری تحصیلی با پیوند با مدرسه

 

 

 

رابطه انسجام خانواده، حمایت تحصیلی و تاب آوری

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × چهار =