مرور برچسب

تاب آوری در مدارس

تاثیر روش درمانجو مداری راجرز بر تاب آوری دانش آموزان

این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری بود. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون کوواریانس) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که میزان تاب آوری دانش آموزانی که روش درمانجو مدار…

مدارس مهمترین عامل در تاب آوری و شادکامی دانش آموزان هستند

مدارس مهمترین عامل در تاب آوری و شادکامی دانش آموزان هستند روابط اجتماعی بهترین پیش بینی کننده شادکامی است و مدارس فراهم کننده مهمترین فرصت تعامل اجتماعی برای کودکان و نوجوانان با گروه همسال و غیر همسال هستند روابطی که میتواند بسیار در…

تاب آوری در مدارس عاملی حیاتی

تاب آوری در مدارس عاملی حیاتی در حمایت از رفاه روانی و اجتماعی و در نهایت موفقیت تحصیلی دانش آموزان است. این شامل حفظ ذهنیت مثبت، تمایل به رشد، و توانایی درس گرفتن از شکست ها است

نان هندرسون ( Nan henderson )

خانم نان هندرسون استاد مددکاری اجتماعی و از نام آوران تاب آوری دنیا و چهره ای شناخته شده دراین حوزه به شمار می آید وی در سال ۱۹۹۶ به همراه بونی برنارد ( موسسه تاب آوری در عمل) را با تمرکز به تقویت و ترویج تاب آوری روانشناختی تاسیس کرد او…

تاب آوری تحصیلی جایگرین عدالت آموزشی نیست

تاب آوری تحصیلی جایگرین عدالت آموزشی نیست تاب آوری تحصیلی به معنای دستیابی دانش آموزان به نتایج آموزشی خوب علیرغم ناملایمات است نتایج آموزشی خوب علیرغم ناملایمات در مسیر تحصیل را صرف نظر مقطع تحصیلی میتوان تاب آوری تحصیلی یا تاب آوری آموزشی…

بررسی بسته آموزشی آگاهی افزایی تغییرات بلوغ بر تاب آوری

مطالعه آگاهی افزایی تغییرات بلوغ می تواند شیوه مناسبی برای افزایش تاب آوری و تحمل پریشانی نوجوانان دختر باشد.مربیان بهداشت در مدارس از این رویکرد می توانند به درک صحیح تر و واقع بینانه تر دختران از تغییرات روان شناختی و جسمانی دوره بلوغ کمک…

ایجاد تاب آوری ، ایجاد روابط

ایجاد تاب آوری در مدارس ، ایجاد روابط ، مدارس توان آن را دارند که تاب آوری را ایجاد و توسعه دهند واحدهای آموزشی و مدارس بیشتر از هرنهاد دیگری اهمیت سلامت روانی و بهباشی دانش آموزان را در توسعه توان اجتماعی وموفقیت های تحصیلی و رفتاری درک می…

تعریف تاب آوری تحصیلی

تعریف تاب آوری تحصیلی عبارتست از توانایی و ظرفیت دانش آموزان برای دستیابی به موفقیت تحصیلی علیرغم شرایط چالش برانگیز که میتواند می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله خوش بینی، هوش هیجانی و شایستگی یادگیری خودراهبر و یا مهارتهای خودیار…