رابطه هوش معنوی با تاب آوری در بیماران مبتلا به سرطان

0

رابطه هوش معنوی با تاب آوری در بیماران مبتلا به سرطان

سرطان یکی از پر استرس ترین رویدادهایی است که شخص در زندگی اش می تواند با آن روبرو شود، و بیماران درمواجهه با آن، دچار ضربه و شوک می شوند.

تاب آوری عاملی است که به افراد در مواجهه وسازگاری با شرایط سخت واسترس زای زندگی کمک می کند، و از آنها در برابر اختلالات روانی و مشکلات زندگی محافظت می کند.

 

هدف : هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین هوش معنوی و تاب آوری در بیماران مبتلا به سرطان استان خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۳ می باشد.

 

روش : این مطالعه از نوع مقطعی می باشد، که برروی ۱۰۰ بیمار مبتلا به سرطان مراجعه کننده به کلنیک درمان مبتلایان به سرطان بیرجند انجام شده است.

نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه هوش معنوی ( بدیع) و تاب آوری (فرایبرگ) جمع آوری و در نرم افزار SPSSv.16 وارد و سپس با استفاده از روش های آماری همبستگی پیرسون، آنالیزواریانس و تی تست در سطح معنی داری α=۰٫۰۵ تجزیه و تحلیل شد.

 

یافته‌ها : نتایج نشان داد همبستگی معنی داری بین هوش معنوی و تاب آوری کلی وجود دارد ( ۶۶/۰ r= و ۰۰۱/۰ (p= . همچنین همبستگی معنی داری بین هوش معنوی و ابعاد تاب آوری (بعد شخصیت ، معنوی، اجتماعی، انسجام خانوادگی و ساختار شخصیت) به ترتیب با ضریب همبستگی ۶۸/۰ ، ۶۵/ ۰ ، ۴۰/۰ ، ۴۱/۰ و ۵۲/۰ مشاهده شد.

نتیجه گیری : مطالعه حاضر نشان داد که در بیماران سرطانی مورد مطالعه بین هوش معنوی و میزان تاب آوری رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. بنابراین باتوجه به نتایج بدست آمده می توان قدرت و معنا داری را در شرایط طاقت فرسا بعنوان کانون توجه هر گونه مداخلات پیشگیرانه، آموزشی و رشد فردی به ویژه در بیماران سرطانی قرار داد.

 

 

رابطه هوش معنوی با تاب آوری در بیماران مبتلا به سرطان استان خراسان جنوبی

 

 

رابطه هوش معنوی با تاب آوری در بیماران مبتلا به سرطان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.