رابطۀ تعهد سازمانی، تاب‌آوری و سلامت روانی با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان آتش‌نشانی

0

رابطۀ تعهد سازمانی، تاب‌آوری و سلامت روانی با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان آتش‌نشانی

فرسودگی شغلی یک احساس ذهنی- درونی است که باعث ایجاد احساسات و نگرش‌های منفی فرد در ارتباط با شغلش و بروز اختلال در عملکرد حرفه‌ای او می‌شود.

در مقابل، تعهد سازمانی، تاب‌آوری و سلامت روانی به عنوان یک پیش‌بینی کننده برای جلوگیری و کاهش آن محسوب می‌شود.

پژوهش حاضر برای تعیین رابطۀ تعهد سازمانی، تاب‌آوری و سلامت روانی با فرسودگی شغلی در کارکنان سازمان آتش‌نشانی شهر تبریز در ۱۳۹۳ انجام شد.


روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوۀ گردآوری داده‌ها توصیفی- همبستگی است.

جامعۀ آماری این پژوهش شامل همۀ کارکنان آتش‌نشانی شهر تبریز در ۱۳۹۳ بودند که از این جامعۀ هدف، با استفاده از فرمول آماری کوکران، ۱۴۲ نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.

برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های فرسودگی شغلی مسلش، تعهد سازمانی آلن و می‌یر، سلامت عمومی گلدبرگ، و تاب‌آوری کانر و دیویدسون استفاده شد

داده‌ها به کمک روش‌های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام و با استفاده از نرم‌افزار تحلیل آماری SPSS-20 تجزیه و تحلیل شدند.


یافته‌ها: نتایج نشان داد که فرسودگی شغلی با تعهد سازمانی و تاب‌آوری رابطۀ منفی و معنی‌دار و با وضعیت سلامت روانی رابطۀ مثبت و معنی‌داری دارد.

همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای تاب‌آوری، سلامت روانی و تعهد سازمانی به ترتیب قادرند تغییرات فرسودگی شغلی را در کارکنان آتش‌نشانی پیش‌بینی کنند.


نتیجه‌گیری: از یافته های پژوهش میتوان نتیجه گرفت که تاب آوری، سلامت روانی و تعهد سازمانی در فرسودگی شغلی نقش به سزایی دارند.

 

رابطۀ-تعهد-سازمانی،-تاب‌آوری-و-سلامت-روانی-با-فرسودگی-شغلی-کارکنان-سازمان-آتش‌نشانی

 

 

 

برای علاقه مندان به آموزش تاب آوری آتش نشانان

آموزش تاب‌آوری به آتش‌نشانان : (رویکردی مربوط به پیشگیری از مشکلات سلامت رفتاری)/نویسندگان کارن‌اف دپا ، جودیت سالتس برگ ؛ مترجم نیلوفر شریفی توسط انتشارات محقق اردبیلی منتشر شده است .

این کتاب به تمامی آتش نشانان دنیا که خدمتگزارانی فداکار و جان برکف بخاطرتلاش و جانفشانی های بی شائبه که شایسته تقدیر وستایش هستند تقدیم میگردد .

این کتاب در فصول ششگانه ای خود در ۱۵۷ صفحه ابعاد مختلفی از تاب آوری در چارچوب فرهنگ خدمت آتش نشانی و روانشناسی مثبت را به بحث گذاشته است.

رابطۀ تعهد سازمانی، تاب‌آوری و سلامت روانی با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان آتش‌نشانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.