ساخـتار عاملی فرم کوتاه مقیاس تاب آوری(۱۴-R)

0

ساخـتار عاملی فرم کوتاه مقیاس تاب آوری

پژوهـش حاضر با هدف بررسی روایی، پایایی و ساخـبار عاملی فرم کوتاه سنجه تاب آوری در دانش آموزان دبیرستانی ایران صورت گرفت.

شرکتکنندگان شامل ۴۶۳دانش آموز دختر و پسر دبیرستانی ساکن بابلسر بودکه به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و فرم کوتاه مقیاس تاب آوری را تکمیل نمودند.

دادهه ای گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSSو AMOSتحلیل گردیدند

برای بررسی روایی مقیاس از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد.

نتایج تحلیل عاملی، بیانگر وجود سه مؤلفه مدیریت خود، معناداری زندگی و اعتماد به نفس بود.

برای بررسی پایایی مقیاس از روشهای آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شد. پایایی مقیاس و خرده مقیاسها توسط دو روش آلفای کرونباخ در دامنه ۱۵/۰تا ۸۷/۰و بازآزمایی در دامنه ۱۵/۰تا ۸۱/۰، مورد تأئید قرار گرفت.

در مجموع، نتایج نشان دادکه مقیاس استفاده شده دارای برازش خوبی بوده و میتوان از آن در پژوهشهای مرتبط با جامعه دانش آموزی ایران استفاده کرد.

 

 

ساخـتار عاملی فرم کوتاه مقیاس تاب آوری

 

 

ساخـتار عاملی فرم کوتاه مقیاس تاب آوری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 − سه =