ساخـتار عاملی فرم کوتاه مقیاس تاب آوری(۱۴-R)

0

ساخـتار عاملی فرم کوتاه مقیاس تاب آوری ، پژوهـش حاضر با هدف بررسی روایی، پایایی و ساخـبار عاملی فرم کوتاه سنجه تاب آوری در دانش آموزان دبیرستانی ایران صورت گرفت.

شرکتکنندگان شامل ۴۶۳دانش آموز دختر و پسر دبیرستانی ساکن بابلسر بودکه به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و فرم کوتاه مقیاس تاب آوری را تکمیل نمودند.

دادهه ای گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSSو AMOSتحلیل گردیدند

برای بررسی روایی مقیاس از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد.

نتایج تحلیل عاملی، بیانگر وجود سه مؤلفه مدیریت خود، معناداری زندگی و اعتماد به نفس بود.

برای بررسی پایایی مقیاس از روشهای آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شد. پایایی مقیاس و خرده مقیاسها توسط دو روش آلفای کرونباخ در دامنه ۱۵/۰تا ۸۷/۰و بازآزمایی در دامنه ۱۵/۰تا ۸۱/۰، مورد تأئید قرار گرفت.

در مجموع، نتایج نشان دادکه مقیاس استفاده شده دارای برازش خوبی بوده و میتوان از آن در پژوهشهای مرتبط با جامعه دانش آموزی ایران استفاده کرد.

 

 

ساخـتار عاملی فرم کوتاه مقیاس تاب آوری

 

 

ساخـتار عاملی فرم کوتاه مقیاس تاب آوری

بنابر همین گزارش از خانه تاب آوری سنجش و اندازه گیری تاب آوری در ابعاد مختلف بعنوان یک زمینه تحقیقاتی کمکاکان در حال توسعه و تکامل است آنچه که در حال حاضر میتوان اذعان کرد این است که اعلب مطالعات بعلت چند بعدی بودن تاب آوری با محدودیت های خاص روانسنجی مواجه بوده اند.

در اندازه گیری تاب آوری سازمانی هم بنظر میرسد که بررسی ابعاد مختلفی از ساختار و عملکرد سازمانی افراد بایستی مد نظر باشد که بتوان با اطمینان از سنجش و اندازه گیری تاب آوری سازمانی سخن بمیان آورد که این هم جامعیت خاص خود را میطلبد.

پر مسلم اینکه در سنجش تاب آوری محققین  همزمان با  روابط بین فردی ، نقش و هویت اجتماعی و خانوادگی و چه بسا سازمانی آنها  مواجه هستند نکته جالب اعمال همزمان آنهاست که بایستی لحاظ گردد و این در هم تنیدگی و هم آیندی در گستره ای پویا و سیال از عوامل اثر گذار بخودی خود کار سنجش تاب آوری را فاقد قطعیت لازم و  کمی غامض و پیچیده میکند.

 

پژوهـش حاضر با هدف بررسی روایی، پایایی و ساخـتار عاملی فرم کوتاه مقیاس تاب آوری در دانش آموزان دبیرستانی ایران صورت گرفت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 − 6 =