سبک های فرزند پروری، کمال گرایی و تاب آوری در دختران

0

سبک های فرزند پروری، کمال گرایی و تاب آوری در دختران

این پژوهش با هدف تعیین رابطه سبکهای فرزند پروری و کمال گرایی با تاب آوری دختران به روش توصیفی همبستگی اجرا شد.

برای جمع آوری داده های مورد نیاز، ۳۵۱ دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر رشت که در سال ۱۳۹۵ – ۱۳۹۴ به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به پرسشنامه های تاب آوری، مقیاس کمال گرایی و پرسشنامه اقتدار والدینی پاسخ دادند.

نتایج پژوهش نشان داد بین سبکهای فرزند پروری سهل گیرانه، سبک مستبدانه و سبک مقتدرانه با تاب آوری، رابطه معناداری وجود دارد همچنین بین کمال گرایی و تاب آوری ضریب همبستگی مثبت معناداری مشاهده شد.

بررسی رگرسیون چندگانه نشان داد که ابعاد کمال گرایی هدفمندی، نیاز به تائید، عالی بودن، نشخوار فکری و سبک فرزند پروری به طور توام، ۰٫۲۴ تغییر واریانس تاب آوری را تبیین می کنند و سایر خرده مولفه های کمال گرایی و سایر سبکهای فرزند پروری نقش معنی داری در تبیین واریانس تاب آوری نداشته اند.

 

 

 

سبکهای فرزند پروری، کمال گرایی و تاب آوری در دختران

 

 

 

سبک های فرزند پروری، کمال گرایی و تاب آوری در دختران

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 − 3 =