سواد سلامت و تاب آوری سالمندان

0

سواد سلامت و تاب آوری سالمندان هم چنین رابطه سواد سلامت و پذیرش خود موضوعی است که مورد مطالعه قرارگرفته و در این مقاله یافته های آن را میتوان مطالعه کرد

مقدمه: امروزه در اکثر جوامع، سالمندی به ­عنوان یک مسئله مهم مطرح است.

محققان بر تاثیر مثبت تاب­ آوری بر بهزیستی و سلامت سالمندان تاکید دارند؛ لذا یافتن رابطه تاب­ آوری با مولفه­ هایی که بیشترین مجاورت را با آن دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است.

هدف پژوهش، تعیین رابطه سواد سلامت و تاب­ آوری با نقش میانجی پذیرش خود در سالمندان بود.
مواد و روشها: روش پژهش، توصیفی از نوع همبستگی بود.

جامعه آماری شامل ۱۱۰ نفر افراد بالای ۶۵ سال عضو خانه جهان­دیدگان شهر ساری در سال ۱۳۹۹ می باشد که ۸۵ نفر با استفاده از جدول کرجسی – مورگان به روش تصادفی ساده به­ عنوان نمونه انتخاب شدند.

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه پذیرش خود چمبرلین و هاگا  (۲۰۰۱)، سنجش سواد سلامت جمعیت شهری ایران (منتظری و همکاران، ۱۳۹۳) و پرسشنامه تاب­­ آوری کونور و دیویدسون (۲۰۰۳) می­باشد.

برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از مدل­ یابی معادلات ساختاری و نرم­افزار  PLS3 استفاده شد.
یافته‌ها: تحلیل آماری نشان داد بین بین سواد سلامت و پذیرش خود، بین سواد سلامت و تاب ­آوری، بین پذیرش خود و تاب ­آوری و بین سواد سلامت و تاب­ آوری با نقش میانجی پذیرش خود در افراد سالمند رابطه معناداری وجود دارد (p<0.001).
نتیجهگیری: با ارتقای سواد سلامت و بهبود ظرفیت پذیرش خود در سالمندان می­توان احساس آنها به خود را بهبود بخشید و تاب ­آوری آنها را افزایش داد.

 

 

رابطه سواد سلامت و تاب آوری با نقش میانجی پذیرش خود در سالمندان

 

 

 

سواد سلامت و تاب آوری سالمندان
سالمندان

 

 

بنابرهمین گزارش از خانه تاب آوری سواد سلامت توانایی درک و استفاده از اطلاعات بهداشتی برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد سلامتی خود است.

به دست آوردن، خواندن، درک و استفاده از اطلاعات ومهارتهای لازم در مراقبت های بهداشتی به منظور اتخاذ تصمیمات بهداشتی مناسب و پیروی از دستورالعمل های درمان  را نیز میتوان سواد سلامت نامید.

سواد سلامت تابع مشترک عوامل فرهنگی، اجتماعی و فردی است سواد سلامت گاهی بمعنای عنوان آموزش بهداشت هم بکارگرفته شده است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده + هفده =