شناسایی مولفه های بافتی در مدرسه تاب آور

0

شناسایی مولفه های بافتی در مدرسه تاب آور

پژوهش حاضربا هدف شناسایی مولفه‌های بافتی درمدرسه تاب‌آور با روش مطالعه مروری نظام‌مند انجام‌شد. این پست در مرحله نشر انلاین است

برای انجام آن مقالات مرتبط باموضوع پژوهش مورد‌مطالعه قرارگرفت.

برای پرداختن به این امر،جستجوی هدفمندی درادبیات تاب‌آوری (۲۰۰۶-۲۰۲۱) در مقالات ونشریاتی انجام شد.

استخراج داده‌ها بر نتایجی محدود شد که توضیح می‌دهند چگونه هرجنبه‌ای از بافت مدرسه از تاب‌آوری پشتیبانی می‌کند.

در نهایت تعداد ۳۲ پژوهش برای بررسی دقیق انتخاب شدند.

مرور پژوهشهای مرتبط با بافت ومتن تاب‌آورانه مدرسه، نشان دادکه عناصربافتی حاضر درمدرسه در سه مقوله معلم، بدنه کلی مدرسه وهمسالان قابل بررسی است.

به علاوه، دو اهرم درخصوص ارتباط‌موثر میان دانش‌آموزان و بزرگسالان و همچنین، کمک به تاب‌آوری معلم، در کنار سه مقوله اصلی می توانند بافت تاب‌آور درمدرسه ایجادکنند.

محور اول، براهمیت نقش معلم تاکید دارد و شامل مولفه های حمایت ازخودمختاری دانش‌آموز، مشارکت دانش‌آموز، حمایت‌گری ومشوق‌بودن معلم، ارتباط محترمانه وانتظارات تنظیم شده از دانش‌آموزان است.

محوردوم به بافت کلی مدرسه اشاره داردوشامل شش مولفه: برابری وعدالت درمدرسه، اجتناب از برچسب‌زنی، محیط یادگیری امن، جو مدرسه، رفع نیازهای اولیه دانش‌اموزان درمدرسه و فعالیت‌های فراتر از برنامه درسی است.

سومین محور به نقش همسالان اشاره دارد وهمسالان راحامیان دائمی تاب‌آوری می‌داند وشامل پذیرش وحمایت دانش‌اموز ازسوی همسالان، مشارکت واتحاد متقابل درانجام تکالیف واستفاده ازحلقه‌های صلح‌سازدانش‌آموزی برای حل مشکلات رفتاری است.

محورچهارم به سایربزرگسالان اشاره داشته ونقش هدایتگری بزرگسالان وحمایت والدین از تحصیل فرزندان را مدنظر قرارداده‌است. محورپنجم به تاب‌آوری معلم اشاره دارد. دراین راستا، سه موضوع درخصوص کمک روانشناسان به معلمان، نقش اکولوژی مدرسه در تاب‌آوری معلم و افزایش آگاهی آنها از فرایندهای تاب‌آوری مطرح شد.

 

 

 

شناسایی مولفه های بافتی در مدرسه تاب آور
مدرسه تاب آور

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.