علائم جسماني، مشكلات خواب و تاب آوري در سالمندان با و بدون تجربه مرگ همسر

مرگ همسر از جمله عوامل فشارزا در دوره سالمندي است كه مشكلات جسماني و روان شناختي زيادي را به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر، مقايسه علايم جسماني، مشكلات خواب و تاب آوري سالمندان با و بدون تجربه مرگ همسر بود. روش پژوهش حاضر علي-مقايسه اي بود. جامعه آماري اين پژوهش را كل سالمندان با و بدون تجربه مرگ همسر تشكيل دادند. در اين پژوهش ۶۶ سالمند داراي تجربه مرگ همسر در شهرستان ملاير با روش نمونه گيري گلوله برفي در پژوهش شركت نمودند؛ همچنين ۶۶ سالمند بدون تجربه مرگ همسر از نظر سن و جنس با سالمندان داراي تجربه مرگ همسر همتا شدند. براي گردآوري داده ها از مقياس علائم جسماني هاگيوارا، پرسشنامه مشكلات خواب كوبوتا و همكاران و فرم كوتا ه مقياس تاب آوري كانر-ديويدسون استفاده شد. داده ها با تحليل واريانس دوراهه تجزيه و تحليل شدند.

نتايج نشان داد كه ميانگين علائم جسماني و مشكلات خواب در سالمندان داراي تجربه مرگ همسر و تاب آوري در سالمندان بدون تجربه مرگ همسر بيشتر است. تاثير جنسيت معني دار نبود؛ اما تاثير تعاملي مرگ همسر و جنسيت در مشكلات خواب معني دار بود. به اين معني كه ميانگين علائم جسماني و مشكلات خواب در مردان با تجربه مرگ همسر بيشتر از زنان و مشكلات خواب زنان بدون تجربه مرگ همسر بيشتر از مردان بود؛ ميانگين علائم جسماني در مردان داراي تجربه مرگ همسر بيشتر از زنان بود. براساس يافته ها، استفاده از راهكارها و درمان هاي روان شناختي براي كاهش مشكلات جسماني و روان شناختي سالمندان داراي تجربه مرگ همسر پيشنهاد مي شود.

علائم جسماني، مشكلات خواب و تاب آوري در سالمندان با و بدون تجربه مرگ همسر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.