عوامل شخصیتی و اعتقادات مذهبی در تاب‬ آوری بیماران

0

عوامل شخصیتی و اعتقادات مذهبی در تاب‬ آوری بیماران مبتلا به سرطان مری

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه بیماران مبتلا به سرطان مری شهر اردبیل بود که در نیمه اول سال ۱۳۹۴ به بیمارستان امام خمینی (ره)، کلینیک ارس و کلینیک شیمی درمانی شفا پرتو اردبیل مراجعه کرده بودند.

از بین مراجعین ۸۰ بیمار مبتلا به سرطان مری به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تاب آوری کانر- دیویدسون، پرسشنامه ابعاد شخصیتی مک کری و کوستا و پرسشنامه اعتقادات مذهبی معنویت هال و ادواردز استفاده شد. در نهایت داده های به دست آمده به کمک SPSS-21 و آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

 یافته ها: بین اعتقادات مذهبی و ابعاد شخصیت با تاب آوری در بیماران مبتلا به سرطان مری همبستگی معناداری وجود داشت.

همچنین بین تاب آوری با اکثر مولفه های اعتقادات مذهبی از قبیل آگاهی، بزرگنمایی، مدیریت برداشت و با نمره کلی معنویت رابطه مثبت و با نا امیدی و بی ثباتی رابطه منفی وجود داشت.

بین تاب آوری با روان آزردگی، برونگرایی رابطه منفی و با توافق و وظیفه شناسی رابطه مثبت معنی داری وجود داشت (۰۰۱/۰>p) و حدود ۷۳ درصد واریانس تاب آوری توسط متغیرهای معنویت و ۶۹ درصد واریانس متغریهای روان آزردگی، برونگرایی، انعطاف پذیری، دلپذیربودن، وظیفه شناسی توسط متغیر معنویت پیش بینی می شود.

نتیجه گیری: میتوان نتیجه گرفت با بالا رفتن اعتقادات مذهبی، تاب آوری بیماران سرطانی بالا میرود و با  پایین بودن روان آزردگی و برونگرایی اعتقادات مذهبی بالا می رود و بالعکس با  بالا رفتن توافق و وظیفه شناسی اعتقادات مذهبی نیز بالا می رود

بنابراین میتوان گفت اعتقادات مذهبی و ابعاد پنجگانه شخصیت میتواند تاب آوری را در بیماران مبتلا به سرطان مری پیش بینی کند. این نتایج تلویحات مهمی در زمینه آسیبشناسی و درمان این بیماران در اختیار متخصصین قرار میدهد.

نقش عوامل شخصیتی و اعتقادات مذهبی در تاب ‬آوری بیماران مبتلا به سرطان مری

 عوامل شخصیتی و اعتقادات مذهبی در تاب‬ آوری بیماران  دین بشریت را به معنویت پیوند میدهدبنابر همین گزارش از خانه تاب آوری دین پدیده ای پیچیده و چندوجهی است که طیف وسیعی از باورها، اعمال و سنت های مرتبط با معنویت و ارزش های اخلاقی را در بر می گیرد.

دین بشریت را به معنویت پیوند میدهد و چارچوبی برای درک جهان و زندگی انسان فراهم می کند. این ارتباط اغلب از طریق وحی و همچنین پایبندی به باورها و آیین های مدون و همچنین مطالعه سنت های موروثی نیاکان و دانش معنوی حفظ می شود.

یکی از راه‌های دسته‌بندی ادیان بر اساس تعداد خدایان است.ادیان توحیدی مانند مسیحیت، اسلام و یهودیت به یک خدای واحد اعتقاد دارند خارج از این دسته بندی که ادیان الهی و آسمانی را شامل و برای ما مسلمانان قابل احترام هستند ادیان چند خدایی هم وجود دارد هندوئیسم و ​​دین یونان باستان خدایان متعددی را به رسمیت می شناسند.

همچنین ادیان غیر خدایی مانند بودیسم و ​​جینیسم وجود دارند که خدایی را به رسمیت نمی شناسند اما در عوض بر روی اعمال معنوی و اصول اخلاقی خاصی تمرکز دارند.

مطالعه دین و جایگاه آن در سلامت روان وتاب آوری حوزه‌ای پیچیده و جذاب است که جنبه‌های بسیاری از زندگی بشر، از فلسفه و اخلاق گرفته تا تاریخ و فرهنگ را در بر می‌گیرد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هشت − چهار =