عوامل مؤثر بر تاب‌آوری

عوامل مؤثر بر تاب‌آوری در افراد مواجه شده با ضربه روانی

0

عوامل مؤثر بر تاب‌آوری در افراد مواجه شده با ضربه روانی

تاب‌آوری یکی از موضوعات مطرح در روان‌شناسی سلامت است. بسیاری از تحقیقات به بررسی عواملی پرداخته‌اند که با این متغیر در ارتباط می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش عاطفه مثبت، عاطفه منفی و خوش بینی در پیش‌‌بینی تاب‌آوری است.
روش: شرکت‌کنندگان در تحقیق، 201 (100 مرد و 101 زن) دانشجوی دانشگاه شیراز بودند که در طی 5 سال گذشته یک حادثه ناگوار را تجربه کرده بودند. از این افراد خواسته شد که پرسشنامه‌های فهرست وقایع زندگی، عاطفه مثبت و منفی خصلتی (PANAS)، جهت‌گیری زندگی (LOT – R) و تاب‌آوری جوانان را تکمیل نمایند. داده‌های حاصل با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که عاطفه مثبت، عاطفه منفی و خوش‌بینی با تاب‌آوری رابطه معنادار دارند و می‌توانند تغییرات آن را تبیین کنند (002/0 = P ،23/10 = F ،48/0 = R2). رابطه‌ای بین جنسیت و وضعیت تأهل با تاب‌آوری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: این تحقیق نشان‌گر اهمیت عواطف مثبت و خوش‌بینی در افزایش توان مقابله افراد هنگام رویارویی با مشکلات سخت زندگی است. به طوری که می‌توان از طریق آموزش این عوامل، افراد را در مقابل خطرات احتمالی در آینده مقاوم کرد.

عوامل مؤثر بر تاب آوری در افراد مواجه شده با ضربه روانی

عوامل مؤثر بر تاب‌آوری در افراد مواجه شده با ضربه روانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × یک =