اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

عوامل موثر و پیامدهای تاب آوری سازمانی

فرضیات تحقیق حاکی از رابطه مثبت و معنادار عوامل موثر بر تاب آوری و پیامدهای حاصل از آن با تاب آوری سازمانی است.
اختلالات ناشی از بحران های داخلی و خارجی مختلف از گذشته تابه حال بیشترین تاثیرات را بر عملکرد سازمان داشته است.
یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر بر اثر افزایش اختلال در فرایندهای سازمانی ناشی از بحران های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و انسانی توجه صاحب نظران را به خود جلب کرده مقوله تاب آوری سازمانی است.
هدف این پژوهش ترسیم و سنجش مدل تاب آوری است که عوامل موثر بر تاب آوری و پیامدهای حاصل از آن را در یک سازمان نشان می دهد.
پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است و شیوه پژوهش به این صورت است که ابتدا با مرور ادبیات و بررسی مدل های تاب آوری سازمانی، فرضیه های تحقیق مشخص گردیده و مدل ترسیم می شود، سپس مدل با استفاده از روش تحلیل مسیر، برازش شده و فرضیه ها در قالب مدل آزمون می شوند.
جامعه آماری این پژوهش را ۱۴۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی تشکیل می دهند که طبق فرمول کوکران ۳۰۲ نفر به عنوان نمونه تعیین گردید و پرسشنامه به طور تصادفی میان آن ها توزیع شد.
نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل ترسیم شده از برازش خوبی برخوردار است و تایید فرضیات تحقیق حاکی از رابطه مثبت و معنادار عوامل موثر بر تاب آوری و پیامدهای حاصل از آن با تاب آوری سازمانی است.

 

 

تاب آوری سازمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »