مدل یابی علّی تاب آوری آموزشی در دانشجویان

0

مدل یابی علّی تاب آوری آموزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

تاب­ آوری آموزشی از جمله عوامل بسیار مهمی است که بر نتایج آموزشی تأثیر بسزایی دارد.

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل تاب­ آوری آموزشی دانشجویان علوم پزشکی انجام گرفت.

روش­ ها : روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و از نوع مدل معادلات ساختاری بود.

 

نمونه مطالعه را ۴۳۳ دانشجوی کارشناسی تشکیل می‌دادند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مرحله ای و از بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان انتخاب شدند. پرسشنامه­ های جهت­گیری مذهبی، خوش­بینی آموزشی، درگیری آموزشی و تاب­ آوری آموزشی توسط شرکت‌کنندگان تکمیل گردید.

 

داده‌ها به ­وسیله تحلیل معادلات ساختاری با نرم ‌افزار AMOS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ­ها: نتایج نشان داد که مدل اولیه از برازش مطلوبی برخوردار است.

در این مطالعه همه مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم بجز مسیر مستقیم جهت­ گیری مذهبی بر درگیری آموزشی، معنادار بودند.

 

نتیجه­ گیری:

بنابراین، در تدوین برنامه­ های آموزشی جهت بررسی وضعیت  تاب آوری آموزشی بهتر است که جهت­ گیری مذهبی، درگیری آموزشی و خوش­بینی آموزشی مورد اهداف بررسی قرار بگیرند.

 

مدل یابی علّی تاب آوری آموزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 

 

مدل یابی علّی تاب آوری آموزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + 19 =