مقایسه میزان اضطراب امتحان و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان

0

مقایسه میزان اضطراب امتحان و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر ورزشکار و عادی

امروزه ورزش و فعالیت های بدنی برای بسیاری از دانش آموزان ضروری در نظر گرفته می شود و اغلب نظام های آموزشی آن را در برنامه خود گنجانده اند.

هدف از انجام این پژوهش، مقایسه اضطراب امتحان و تاب آوری تحصیلی دختران ورزشکار و غیر ورزشکار بود.

روش پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول منطقه ۳ آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ می باشد که تعداد آنها ۲۱۵۰ نفر بود.

برای هر گروه ۶۰ نفر و مجموعا ۱۲۰ نفر و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

 

در نهایت داده های لازم از طریق پرسشنامه های اضطراب امتحان و تاب آوری تحصیلی جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته های پژوهش نشان داد که بین دو گروه دانش آموزان دختر ورزشکار و غیرورزشکار به طورکلی از لحاظ نمرات اضطراب امتحان و تاب آوری تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد.

در ادامه نتایج تحلیل تک متغیری داده های پژوهش نشان داد که دانش آموزان دختر ورزشکار اضطراب امتحان بیشتری را نسبت به دانش آموزان دختر غیرورزشکار دارا می باشند ولی از نظر تاب آوری تحصیلی تفاوت معناداری ندارند.

بر اساس یافته های پژوهش می توان استنتاج کرد اضطراب امتحان یکی از متغیرهای مهم در میان دختران ورزشکار است و مسوولان امر می بایست در تعامل با این دانش اموزان این مساله را مد نظر قرار دهند.

 

مقایسه میزان اضطراب امتحان و تاب آوری تحصیلی

دانش آموزان دختر ورزشکار و عادی

 

 

بمقایسه میزان اضطراب امتحان و تاب آوری تحصیلی بنا بر همین گزارش از خانه تاب آوری اضطراب امتحان، یک وضعیت روانی تلقی می شود که در آن بیمار با وجود داشتن مهارت ها و اطلاعات کافی برای قبولی در آن، قبل یا در حین امتحان احساس تنش و اضطراب می کند. ترس و اضطراب بیش از حد تمرکز و تفکر را دشوار می کند، در نتیجه فرد برای پاسخ دادن به سوالات به زمان زیادی نیاز دارد.

اضطراب امتحان به عنوان یک اختلال روانی شناخته نشده است.
با این حال، گاهی اوقات می تواند به عنوان تظاهر یک اختلال اضطرابی دیگر مانند اختلال اضطراب اجتماعی، اختلال اضطراب فراگیر یا فوبیای خاص رخ دهد.
تاب آوری در فصل امتحانات را می توان به عنوان توانایی سازگاری موفقیت آمیز با چالش ها و استرس های مرتبط با ارزیابی های تحصیلی تعریف کرد.این شامل تاب آوری روانی،عاطفی و رفتاری برای مقابله با خواسته های امتحانات است.
تاب آوری در این زمینه به معنای حفظ ذهنیت مثبت، مدیریت موثر استرس و استفاده از راهبردهای مقابله ای برای عبور از فشارهای امتحانات است.

ایجاد تاب آوری در طول فصل امتحانات برای دانش آموزان برای عملکرد خوب و حفظ رفاه خود در میان استرس تحصیلی بسیار مهم است.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده − ده =