تاب آوری و شیوه های حل مساله در دختران فراری

0

تاب آوری و شیوه های حل مساله در دختران فراری

مقایسه ی الگوی فعالیت سیستم های مغزی رفتاری، تاب آوری و شیوه های حل مساله در دختران فراری و بهنجار

پدیده ی فرار دختران از خانه علل مختلفی دارد . هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی سیستم های مغزی رفتاری، تابآوری و توانایی حل مســاله در دختران فراری و بهنجار اســت.


روش: پژوهش حاضر یک پژوهش علی- مقایســه ای اســت و جامعه ی آماری آن را تمامــی دختران فراری مراکز اورژانس اجتماعی بهزیســتی استان گیلان تشــکیل می دهند. از میان این دختران، ۴۰ نفر داوطلبانه با روش نمونه گیری در دســترس انتخاب شــدند.

گروه بهنجار نیز ۴۰ نفر بودند که از میان دختران دبیرستانی و همچنین دختران مجامع عمومی شهر تالش به شیوه ی تصادفی انتخاب شده بودند.

هر دو گروه به پرسش نامه های سیستم های مغزی- رفتاری کارور- وایت، تاب آوری کانر- دیویدسون و حل مساله ی اجتماعی تجدیدنظرشده پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) آزمون t دو گروه مستقل تجزیه و تحلیل شد.


یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که فعالیت سیستم فعال ساز رفتاری دختران فراری شدیدتر و سیستم بازداری رفتاری آنها ضعیف تر از گروه بهنجار اســت.

همچنین دختران فراری بیشتر از دختران عادی از سبک جهت گیری منفی به حل مســاله ، سبک تکانشی/ بی احتیاط و سبک اجتنابی استفاده می کنند و کمتر از آنها از سبک های جهت گیری مثبت به حل مساله و حل مساله ی منطقی بهره می برند. نمرات تاب آوری دختران فراری نیز کمتر از دیگران  است.


نتیجه گیری: با شناسایی علل موثر بر فرار دختران، می توان دختران در معرض خطر را شناسایی کرد و در سطح فردی و خانوادگی آموزش های لازم را به انان ارائه داد و به این وسیله مانع فرار آنها از خانه و پیامدهای فردی و اجتماعی آن شد

 

مقایسه ی الگوی فعالیت سیستم های مغزی رفتاری، تاب آوری و شیوه های حل مساله در دختران فراری و بهنجار

"

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × سه =