مقایسهٔ خودپنداره جنسی، بهزیستی ذهنی و تاب آوری خانواده

0

مقایسهٔ خودپنداره جنسی، بهزیستی ذهنی و تاب آوری خانواده در زنان نابارور با سازگاری زناشویی بالا و پایین

زمینه وهدف : ناباروری، یکی از مسائلی است که در صورت مواجهه،جنبه های مختلف زندگی زوجین ازجمله سازگاری زناشویی راتحت تأثیر قرارمیدهد.

هدف پژوهش حاضر مقایسهٔ خودپندارجنسی، بهزیستی ذهنی و تاب آوری خانواده در زنان نابارور با سازگاری زناشویی بالا و پایین بود

روش بررسی:ّ

این پژوهش از نوع علی مقایسه ای بودهٔ که با هدف مقایسهٔ خودپنداره جنسی، بهزیستی ذهنی و تاب آوری خانواده در زنان نابارور با سازگاری زناشویی بالا و پایین
انجام شد

به این منظور نمونه ای به حجم ۵۸ نفر ازجامعه آماری زنان نابارور مراجعه کننده به مراکزدرمان ناباروری استانهای خوزستان و اصفهان در سال۱۳۹۷ به روش
نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند.

ابزارهای جمع آوری داده ها شامل پرسشنامهٔ سازگاری زناشویی (اسپانیر،۱۹۷۶)،پرسشنامهٔ چندوجهی خودپنداره جنسی (اسنل،۱۹۹۸،)
مقیاس بهزیستی ذهنی (کیزوماگیارمو،۲۰۰۳) ومقیاس تابآوری خانواده (سیکسبی،۲۰۰۵)بود.

تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس تک متغیره در نرم افزارSPSSنسخه ۲۲صورت گرفت.

پیشنهاد ما به شما

سطح معناداری آزمونها۰٫۰۵در نظر گرفته شد.

یافته ها:

نتایج نشان داد که زنان نابارور با سازگاری زناشویی بالا دارای خودپندارجنسی (۰٫۰۰۱>p)، بهزیستی ذهنی (۰٫۰۰۷=p)و تاب آوری خانواد(۰٫۰۰۳=p)بیشتری درمقایسه با زنان نابارور با سازگاری زناشویی پایین بودند.

نتیجه گیری:

زنان نابارور سازگاری زناشویی پایین، خودپندارجنسی وبهزیستی ذهنی و تاب آوری خانواده کمتری دارند.

ازاین رو سازگاری زناشویی میتواند به عنوان فاکتوری مهم در ارائهٔ خدمات روانشناختی به زوجین نابارور به کار رود

 

مقایسهٔ خودپنداره جنسی، بهزیستی ذهنی و تاب آوری خانواده در زنان نابارور با سازگاری زناشویی بالا و پایین

 

 

مقایسهٔ خودپنداره جنسی، بهزیستی ذهنی و تاب آوری خانواده

 

 نگرش فرد، ادراک و احساسات مثبت و منفی او نسبت به خود و عملکرد جنسی را خودپنداره جنسی افراد نامیده اند . خود پنداره جنسی تصور و احساساتی سیال بشمار می آیند و در طول زمان و افزایش سن دچار تغییرات و تحولاتی میشود تصورات و احساسات انسان نسبت به ارتباط جنسی و شناخت جنبه های جنسی خویشتن و در یک تعریف جامع و فراگیر خودپنداره جنسی نامیده شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.