مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی تاب‌آوری کودکان طلاق

0

مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی رفتار با کودکان طلاق ویژه مادر و برنامه مداخله ویژه کودکان طلاق بر تاب‌آوری کودکان طلاق انجام شد.

بهبود ظرفیت‌های کودکان برای مقابله کارآمد با پیامدهای طلاق مورد نظر است.

این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی رفتار با کودکان طلاق ویژه مادر و برنامه مداخله ویژه کودکان طلاق بر تاب‌آوری کودکان طلاق انجام شد.

روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری سه ماهه بود.

از مادران مطلقه مراجعه کننده به کلنیکی در شهر تهران جهت آموزش فرزندپروری در سال ۱۳۹۹ تعداد ۴۵ نفر از آنها به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.

۱۵ کودک در گروه مداخله برنامه ویژه کودکان طلاق، ۱۵ مادر در برنامه آموزشی رفتار با کودکان طلاق ویژه مادر و ۱۵ مادر در گروه کنترل حضور داشتند.

ابزار پژوهش شامل مقیاس تاب‌آوری انگار و لینبرگ بود.

مداخله ویژه مادران به مدت ۱۲ جلسه ۴۵ دقیقه‌ای و برنامه مداخله ویژه کودکان در ۱۵ جلسه ۴۵ دقیقه‌ای اجرا شد.

گروه کنترل در مدت اجرای پژوهش هیج مداخله‌ای دریافت نکرد.

از تحلیل واریانس آمیخته برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.

نتایج نشان داد که هر دو مداخله بر دو مولفه تاب‌آوری (فرد و رابطه با مراقبان) اثربخشی معنادار و پایداری دارند، ولی بر مولفه زمینه تاب‌آوری اثربخشی معناداری ندارند.

همچنین نتایج حاکی از عدم تفاوت معنادار در اثربخشی دو مداخله بود.

نتیجه پژوهش بیانگر این بود که با مشارکت مادر یا کودکان در مداخله طلاق می‌توان در جهت بهبود تاب‌آوری کودکان طلاق اقدام کرد.

 

 

مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی رفتار با کودکان طلاق
ویژه مادر و برنامه مداخله ویژه کودکان طلاق بر تاب آوری کودکان طلاق

 

 

مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی رفتار با کودکان طلاق ویژه مادر و برنامه مداخله ویژه کودکان طلاق بر تاب‌آوری کودکان طلاق انجام شد.

 

بنابر همین گزار از خانه تاب آوری طلاق می تواند تأثیر قابل توجهی بر روی کودکان داشته باشد و طیف وسیعی از احساسات و واکنش ها را برانگیزد. حمایت موثر والدین از فرزندانشان در این دوران چالش برانگیز بسیار مهم است.

در اینجا چند نکته کلیدی بر اساس منابع ارائه شده آورده شده است:

ارتباط:

والدین باید هنگام بحث درباره طلاق با فرزندان خود باز، صادق و متناسب با سن باشند. کودکان باید بدانند که انتظار چه تغییراتی را داشته باشند، کجا زندگی خواهند کرد و چه زمانی هر یک از والدین را خواهند دید.

حفظ روابط:

هر دو والدین باید برای حفظ رابطه مثبت با فرزندان خود تلاش کنند و از مشاجره در مقابل آنها اجتناب کنند.

راهبردهای مقابله ای:

کودکان ممکن است بر اساس سن خود واکنش های مختلفی مانند غمگینی، ترس، بدخلقی یا پرخاشگری از خود نشان دهند. والدین باید به فرزندان خود نسبت به عشقشان اطمینان دهند، از سرزنش والدین دیگر خودداری کنند و حمایت و ثبات مستمری را ارائه دهند

کمک حرفه ای: جستجوی حمایت از سازمانهای اجتماعی، مراکز بهداشت روان، یا مشاوران خانواده می تواند برای والدین و فرزندان در این زمان چالش برانگیز مفید باشد.

با اولویت دادن به ارتباطات باز، حفظ روابط مثبت، درک واکنش های کودکان، و جستجوی کمک حرفه ای در صورت نیاز، میتوان  به تاب‌آوری کودکان طلاق کمک کرد تا چالش های عاطفی مرتبط با طلاق را به طور موثر مدیریت کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.