مقایسه تاب ‫آوری، سلامت عمومی، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی

0

مقایسه تاب ‫آوری، سلامت عمومی، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش ‫آموزان دختر دبیرستانی خانواده‫های طلاق و عادی

هدف پژوهش حاضر مقایسه تاب ‫آوری، سلامت عمومی، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش ‫آموزان دختر دبیرستانی خانواده‫ های طلاق و عادی شهر اهواز با کنترل وضعیت اجتماعی-اقتصادی بود.

جامعه آماری این مطالعه را تمام دانش‫آموزان دختر دبیرستانی خانواده‫های طلاق و عادی شهر اهواز در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ تشکیل داده است.

از این جامعه آماری، نمونه‌ به تعداد ۴۴ نفر، با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای، از فرزندان خانواده‌های طلاق انتخاب شد و همین تعداد نیز از فرزندان خانواده‌های عادی انتخاب شد.

برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه‌ تاب‫آوری کونور-دیویدسون، پرسشنامه سلامت عمومی، پرسشنامه پرخاشگری اهواز و معدل سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ استفاده شد.

نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که بین تاب ‫آوری دخترهای خانواده ‫های طلاق و دخترهای خانواده ‫های عادی تفاوت معنی ‫داری وجود دارد.

سلامت عمومی دخترهای خانواده ‫های‫ طلاق پایین‫تر از خانواده ‫های عادی بود.

پیشنهاد ما به شما

همچنین، در خرده مقیاس‫های سلامت عمومی نیز علایم جسمانی و افسردگی دخترهای خانواده ‫های طلاق بالاتر از دخترهای خانواده‌های عادی بود.

کارکرد اجتماعی دخترهای خانواده ‫های طلاق نیز پایین‫تر از خانواده‫‫های عادی بود ولی علایم اضطرابی دخترهای خانواده ‫های طلاق بالاتر از خانواده ‫های عادی نبود.

به علاوه، پرخاشگری دخترهای خانواده ‫های طلاق بالاتر از دخترهای خانواده ‫های عادی بود.

در خرده مقیاس‫های پرخاشگری خشم و عصبیت و تهاجم و توهین دخترهای خانواده‫ های طلاق بالاتر از خانواده‫ های عادی بود ولی لجاجت و کینه‫ توزی دخترهای خانواده ‫های طلاق بالاتر از خانواده ‫های عادی نبود.

بالاخره، عملکرد تحصیلی دخترهای خانواده ‫ه ای طلاق پایین‫تر از خانواده ‫های عادی بود.

 

مقایسه تاب‫ آوری، سلامت عمومی، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش‫ آموزان دختر دبیرستانی خانواده‫های طلاق و عادی

 

 

مقایسه تاب ‫آوری، سلامت عمومی، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.