مقایسه تاب آوری و قدرت تحمل ابهام

0

مقایسه تاب آوری و قدرت تحمل ابهام در ورزشکاران رشته های ورزشی انفرادی و گروهی

پژوهش حاضر باهدف شناخت مقایسه تاب آوری و قدرت تحمل ابهام در ورزشکاران رشته های ورزشی انفرادی و گروهی انجام شد.

نمونه آماری شامل ۲۰۰ نفر از ورزشکاران زن و مرد رشته های فوتبال، والیبال، تکواندو و شنا بود که به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند.

آزمودنی ها به دو پرسشنامه تاب آوری کانر دیویدسون(۲۰۰۳) و پرسشنامه قدرت تحمل ابهام مک دونالد(۱۹۷۰) پاسخ دادند.

برای تحلیل داده ها از آزمون، تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد.

یافته های تحقیق نشان داد که بین ورزشکاران انفرادی و گروهی ازنظر تاب آوری و قدرت تحمل ابهام، اختلاف معناداری وجود دارد (۵۰/۰>p).

همچنین ازنظر جنس نیز در بین ورزشکاران رشته های ورزشی انفرادی و گروهی در تاب آوری و قدرت تحمل ابهام، اختلاف معناداری مشاهده شد (۵۰/۰>p).

با توجه به نتایج این پژوهش تاب آوری و قدرت تحمل ابهام در موفقیت ورزشکاران رشته های ورزشی انفرادی و گروهی تاثیرگذار می باشد.

ازاین رو به نظر می رسد یافتن روش هایی برای کاهش ابهام در عملکرد ورزشی، ورزشکاران و مهار آن ضروری است.

مقایسه تاب آوری و قدرت تحمل ابهام در ورزشکاران رشته های ورزشی انفرادی و گروهی

مقایسه تاب آوری و قدرت تحمل ابهام

تحمل ابهام، یک صفت شخصیتی هست که فرد عدم قطعیت رو به ‌عنوان بخشی از زندگی می¬پذیره و خودش رو تطبیق میده. به عبارت دیگه تحمل ابهام یعنی توانایی ادامه زندگی با دانشی ناقص درباره محیط بدون اینکه شخص بدونه موفق میشه یا نه

قدرت تحمل ابهام عبارت است از پذیرفتن عدم قطعیت به عنوان بخشی از زندگی، توانایی ادامه حیات با دانشی ناقص در باره محیط و تمایل به آغاز فعالیتی مستقل بی آنکه شخص بداند آیا موفق خواهدشد یا خیر.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.