مقایسه نارسایی هیجانی، تاب‌آوری و همدلی در دانش‌آموزان

0

مقایسه نارسایی هیجانی، تاب‌آوری و همدلی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری

ناتوانی‌های یادگیری ، یکی از بزرگترین و شاید بحث ‌برانگیزترین مقوله‌های دانش‌آموزان است.

هدف پژوهش حاضر مقایسه نارسایی هیجانی، تاب آوری و همدلی در دانش ­آموزان با و بدون ناتوانی­ های یادگیری است.

روش پژوهش علی- مقایسه­ ای بوده و جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه­ ی دانش‌آموزان شهر اردبیل در سال تحصیلی ۱۳۹۵- ۱۳۹۶ تشکیل می­دهند، که از این تعداد با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله­ای، ۱۲۰ دانش‌آموز مقطع متوسطه انتخاب و در گروه ۶۰ نفری شامل دانش­آموز با و بدون ناتوانی یادگیری انتخاب شدند.

و پرسش­نام­ه ا­ی نارسایی هیجانی تورنتو، تاب آوری کانر و دیویدسون  و همدلی لامونیکا را تکمیل کردند.

نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره مانوا (MANOVA) نشان داد که بین دانش ­آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری در تاب آوری، نارسایی هیجانی و همدلی تفاوت معناداری وجود دارد.

بـه طـوری کـه تاب­ آوری و هم­دلی در دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری، کم­تر و در نارسایی هیجانی بیش­تر از دانش‌آموزان بدون ناتوانی یادگیری بود

 

 

مقایسه نارسایی هیجانی، تاب‌آوری و همدلی

در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری

 

 

مقایسه نارسایی هیجانی، تاب‌آوری و همدلی در دانش‌آموزان

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 + هفت =