رابطه سبک دلبستگی و نارسایی هیجانی بر تاب‎آوری دانشجویان

تاب‎آوری، نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی می‎باشد؛ لذا این پژوهش با هدف تعیین رابطه سبک دلبستگی و نارسایی هیجانی بر تاب‎آوری دانشجویان انجام شده است.
مواد و روش ها: نوع مطالعه، توصیفی و از نوع همبستگی است‎. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲ به تعداد ۴۰۰نفر بودند. نمونه پژوهش بااستفاده ازروش نمونه گیری تصادف ساده،انتخابشدند که با توجه به جدول کرجسی و مورگان (۱۹۷۰) ۱۹۶ نفر تعیین شدند. به منظور جمع آوری داده‎های مورد نیاز از پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسالی، مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو۲۰ و مقیاس تاب آوری کونرو و دیویدسون و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

یافته ها: نتایج نشان داد که بین مولفه‎های سبک دلبستگی نظیر: دلبستگی ایمن و تاب‎آوری )۵۹۷/۰ r=) دلبستگی ناایمن و تاب‎آوری )۱۴۱/۰r=) دلبستگی دوسوگرا و تاب‎آوری )۴۷۰/۰ r=) دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد و هم چنین بین مولفه های نارسایی هیجانی، نظیر: دشواری در شناسایی احساسات و تاب‎آوری )۷۴۴/۰- r=)، دشواری در توصیف احساسات و تاب‎آوری )۷۷۰/۰- r=) و تفکر عینی و تاب‎آوری)۷۶۶/۰- r=) افراد رابطه معناداری وجود دارد

بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد، که سبک دلبستگی ایمن و شناخت هیجانات با تاب آوری دانشجویان رابطه دارد؛ لذا با توجه به جایگاه ویژة دانشجویان به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور، به کارگیری روشهای نوین و کارآمد در زمینه مشاوره و خدمات روانشناسی، مثمر ثمر خواهد بود.

رابطه سبک دلبستگی و نارسایی هیجانی بر تاب آوری دانشجویان

iran resiliency site 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.