رابطه سبک دلبستگی و نارسایی هیجانی بر تاب‎آوری دانشجویان

0

رابطه سبک دلبستگی و نارسایی هیجانی بر تاب‎آوری دانشجویان

تاب‎آوری، نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی می‎باشد

لذا این پژوهش با هدف تعیین رابطه سبک دلبستگی و نارسایی هیجانی بر تاب‎آوری دانشجویان انجام شده است.

مواد و روش ها: نوع مطالعه، توصیفی و از نوع همبستگی است‎.

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲ به تعداد ۴۰۰نفر بودند.

نمونه پژوهش بااستفاده ازروش نمونه گیری تصادف ساده،انتخاب شدند که با توجه به جدول کرجسی و مورگان (۱۹۷۰) ۱۹۶ نفر تعیین شدند.

به منظور جمع آوری داده‎های مورد نیاز از پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسالی، مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو۲۰ و مقیاس تاب آوری کونرو و دیویدسون و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

یافته ها: نتایج نشان داد که بین مولفه‎های سبک دل بستگی نظیر: دل بستگی ایمن و تاب‎آوری )۵۹۷/۰ r=) دلبستگی ناایمن و تاب‎آوری )۱۴۱/۰r=) دل بستگی دوسوگرا و تاب‎آوری )۴۷۰/۰ r=) دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد و هم چنین بین مولفه های نارسایی هیجانی، نظیر: دشواری در شناسایی احساسات و تاب‎آوری )۷۴۴/۰- r=)، دشواری در توصیف احساسات و تاب‎آوری )۷۷۰/۰- r=) و تفکر عینی و تاب‎آوری)۷۶۶/۰- r=) افراد رابطه معناداری وجود دارد

 

بحث و نتیجه گیری:

نتایج پژوهش نشان داد، که سبک دلبستگی ایمن و شناخت هیجانات با تاب آوری دانشجویان رابطه دارد؛ لذا با توجه به جایگاه ویژه دانشجویان به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور، به کارگیری روشهای نوین و کارآمد در زمینه مشاوره و خدمات روانشناسی، مثمر ثمر خواهد بود.

 

 

رابطه سبک دلبستگی و نارسایی هیجانی بر تاب آوری دانشجویان

 

رابطه سبک دلبستگی و نارسایی هیجانی بر تاب‎آوری دانشجویان نارسایی هیجانی بر تاب‎آوری

بنا بر همین گزارش از خانه تاب آوری سبک های دلبستگی به الگوهای رفتاری و واکنش های عاطفی اشاره دارد که افراد در روابط خود به ویژه در روابط صمیمی ایجاد می کنند. این سبک‌ها ریشه در تجربیات اولیه دوران کودکی و کیفیت دلبستگی به مراقبین اولیه دارند. بر اساس تئوری دلبستگی، چهار سبک دلبستگی اصلی وجود دارد.

سبک های دلبستگی می توانند در طول زمان، تحت تأثیر رویدادها و تجربیات مهم زندگی در طول زندگی فرد تغییر کنند. درک سبک دلبستگی می تواند به بهبود روابط و رفع مشکلات روانی و اجتماعی کمک کند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.