مقیاس کوتاه تاب‏ آوری در ورزشکاران

مقیاس کوتاه تاب‏ آوری در ورزشکاران معلول و جانباز؛ ویژگی‎های روان‌سنجی نسخه فارسی

0

مقیاس کوتاه تاب‏ آوری در ورزشکاران معلول و جانباز؛ ویژگی‎های روان‌سنجی نسخه فارسی

تاب‌آوری، توانایی سازگاری مثبت فرد در پاسخ به موقعیت‌های مشکل‌آفرین زندگی است.

با توجه به اهمیت تاب‌آوری، ساخت ابزارهایی مناسب، برای سنجش و اندازه‌گیری آن مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس فارسی نسخه کوتاه تاب‏آوری در ورزشکاران معلول و جانباز بود

ابزار و روش‌ها: در این پژوهش در سال ۱۳۹۴، ۱۶۸ نفر (۱۰۰ مرد و ۶۸ زن) از معلولان و جانبازان ورزشکار شهر تهران در سطوح مختلف مهارتی و در رشته­های مختلف که در یکی از مفاصل بدن (کمر، ران، زانو و غیره) دچار آسیب شده بودند، به‌طور تصادفی انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند.

ابزار پژوهش، مقیاس فارسی نسخه کوتاه‌شده تاب‌آوری کانر- دیویدسون بود. به‌منظور بررسی روایی سازه مقیاس فارسی نسخه کوتاه تاب‏آوری، از تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، برای تعیین همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین پایایی زمانی از ضریب همبستگی درون‌طبقه­ای استفاده شد.

یافته‌ها: شاخص‌های برازندگی به‌دست‌آمده، نشان‌دهنده روایی سازه و برازندگی مطلوب مقیاس فارسی نسخه کوتاه تاب‏ آوری بود. همچنین همسانی درونی با ضریب آلفای کرونباخ برابر ۷۶/۰ و پایایی زمانی نیز با ضریب همبستگی درون‌طبقه‌ای ۷۶/۰، از مقادیر قابل قبولی برخوردار بودند.

نتیجه‌گیری: مقیاس فارسی نسخه کوتاه تاب‌آوری از روایی و پایایی قابل قبولی در بین ورزشکاران معلول و جانباز برخوردار است.

مقیاس کوتاه تاب آوری در ورزشکاران معلول و جانباز؛ ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی

 

 

مقیاس کوتاه تاب‏ آوری در ورزشکاران معلول و جانباز؛ ویژگی‎های روان‌سنجی نسخه فارسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.